Sở Y tế thông báo thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam

Ngày 17/12/2022, Sở Y tế ban hành Thông báo ssố5745/TB-SYT về việc thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam.

Thông báo nêu rõ: Thực hiện Quyết định số 813/QĐ-QLD ngày 15/12/2022 của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) về việc thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc đối với 04 thuốc có tên trong Danh thuốc thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam mục ban hành kèm theo Quyết định 813/QĐ-QLD ngày 15/12/2022 của Cục Quản lý Dược.

Lý do: Cơ sở sản xuất hoặc cơ sở đăng ký thuốc, nguyên liệu làm thuốc đề nghị thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam (theo quy định tại Điểm g, Khoản 1 Điều 58 Luật Dược số 105/2016/QH13 và Khoản 5 Điều 40 Thông tư số 08/2022/TT-BYT).

Sở Y tế yêu cầu: Các công ty kinh doanh thuốc, nhà thuốc chấp hành thu hồi thuốc nêu - trên và báo cáo kết quả về Sở Y tế trước ngày 22/12/2022. Lưu hồ sơ thu hồi thuốc theo qui định.

Các cơ sở khám chữa bệnh rà soát danh mục thuốc trúng thầu, báo cáo kết quả thu hồi (nếu có), kèm biện pháp xử lý (nếu cần) nhằm đảm bảo đủ thuốc phục vụ khám chữa bệnh. - Thanh tra Y tế phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức thanh tra và xử lý các đơn vị, cơ sở không thực hiện thu hồi sản phẩm theo công văn này…