Huyện ủy Ninh Phước: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

Ngày 30/11, Huyện ủy Ninh Phước tổ chức hội nghị Ban Chấp hành mở rộng lần thứ 10 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Thực hiện nhiệm vụ năm 2022, trong điều kiện có những thuận lợi và khó khăn đan xen, nhưng với tinh thần chủ động, sáng tạo và quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ, chính quyền và cả hệ thống chính trị, cùng với sự nỗ lực của các tầng lớp Nhân dân, doanh nghiệp nên đã đạt được nhiều kết quả và tạo chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực. Tình hình kinh tế- xã hội có bước phục hồi và phát triển tích cực. Trong tổng số 13 chỉ tiêu, có 10 chỉ tiêu đạt và vượt so với nghị quyết đề ra, nhất là giá trị sản xuất các ngành đạt hơn 9.844 tỷ đồng, tăng trưởng 10,5%; thu ngân sách nhà nước đạt gần 92 tỷ đồng, vượt 7%; giải quyết việc làm cho 3.502 lao động, vượt 20% so với chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng; toàn Đảng bộ kết nạp được 104 đảng viên mới, đạt 104% chỉ tiêu đề ra; hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội huyện có nhiều chuyển biến tích cực…

Huyện ủy Ninh Phước triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, Huyện ủy Ninh Phước tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Tăng cường lãnh đạo công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật Nhà nước và cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng sát với tình hình thực tế địa phương, đơn vị. Thực hiện tốt chủ trương cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, theo hướng khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của huyện, lấy nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo là động lực để phát triển kinh tế nhanh và bền vững, quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển, bảo vệ tài nguyên, môi trường, ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Tập trung nâng cao chất lượng huyện nông thôn mới, xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, thôn nông thôn mới kiểu mẫu và thực hiện có kết quả lộ trình xây dựng thị trấn Phước Dân đạt chuẩn đô thị loại IV …