Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của trung ương và Tỉnh ủy

Ngày 22/11, Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của trung ương và Tỉnh ủy đến các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành các chi, đảng bộ cơ sở và đảng viên các chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến qua 180 điểm cầu tại các tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị trong khối.

Tại hội nghị, các đại biểu được lãnh đạo Đảng ủy Khối truyền đạt quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và những vấn đề mới, cốt lõi của các chỉ thị, nghị quyết của trung ương và Tỉnh ủy, bao gồm: Quy định số 80-QĐ/TW về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Nghị quyết số 23-NQ/TW về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 24-NQ/TW về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chỉ thị số 17-CT/TW về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.

Các đại biểu tham gia hội nghị trực tiếp về quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và Tỉnh ủy tại Đảng ủy Khối Cơ quan- Doanh nghiệp tỉnh. Ảnh: K.Thùy

Chị thị số 32-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về tiếp tục nâng cao chất lượng vận động, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo; Chỉ thị số 33-CT/TU về tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ trương xây dựng và phát triển Ninh Thuận “xanh - sạch - đẹp” đến năm 2025; Chị thị số 35-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh và Quy định số 25-QĐ/TU về quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận trong tình hình mới.