Hội thảo lần III “Lịch sử Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 1992-2022”

Ngày 25/10, Đảng ủy Khối Cơ quan-Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội thảo lần III “Lịch sử Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 1992-2022”.

Qua 2 lần hội thảo, dự thảo “Lịch sử Đảng bộ Khối Cơ quan-Doanh nghiệp tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 1992-2022” đã cơ bản hoàn chỉnh về mặt bố cục, nội dung với 6 chương, gần 90 đề mục tái hiện lại quá trình 30 năm xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ. Nêu rõ những thành tựu to lớn mà Đảng bộ đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động các cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, qua đó rút ra những bài học kinh nghiệm làm tiền đề quan trọng để Đảng bộ và các thế hệ sau kế thừa và phát huy, tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình trong những giai đoạn cách mạng mới, góp phần xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển.

Đảng ủy Khối Cơ quan-Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội thảo lần III “Lịch sử Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 1992-2022”.

Tại cuộc hội thảo lần này, các đại biểu tham dự đánh giá cao sự nỗ lực của ban biên tập, biên soạn và tổ giúp việc đã có sự chỉnh lý, bổ sung ngày càng hoàn thiện bản thảo. Một số ý kiến góp ý thêm về mặt hình thức trình bày và đề nghị cần sưu tầm thêm nhiều hình ảnh về hoạt động thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất, kinh doanh, dân vận của các chi, đảng bộ, đoàn thể trong khối.

Qua ý kiến góp ý của các đại biểu, Thường trực Đảng ủy Khối đề nghị ban biên tập, biên soạn và tổ giúp việc tiếp thu, nghiên cứu chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp theo từng giai đoạn lịch sử phát triển của Đảng bộ. Đồng thời tổng rà soát thể thức văn bản, chỉnh lý bản thảo lần cuối trình Ban chỉ đạo cho ý kiến trước khi gửi cơ quan chức năng thẩm định, phấn đấu hoàn tất các điều kiện xuất bản trong tháng 11-2022.