Đảng bộ Tp. Phan Rang - Tháp Chàm: Nâng cao tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng

Sau gần 5 năm triển khai Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 18/1/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống cách mạng, lịch sử Đảng bộ thành phố đã có chuyển biến rõ rệt, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Trong những năm qua, công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống trên địa bàn được Ban Thường vụ Thành ủy Phan Rang - Tháp Chàm quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện. Đặc biệt, sau gần 5 năm triển khai Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 18/1/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng (Chỉ thị số 20), công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống cách mạng, lịch sử Đảng bộ thành phố đã có chuyển biến rõ rệt, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Tp. Phan Rang - Tháp Chàm là vùng đất có bề dày lịch sử, giàu truyền thống cách mạng; Đảng bộ và nhân dân thành phố và 3 phường: Đô Vinh, Bảo An, Văn Hải được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Nhận thức ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ và lịch sử truyền thống cách mạng, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 20 và các văn bản của trung ương, Tỉnh ủy. Kịp thời xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị số 20 trong hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở. Thành ủy đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt cho cán bộ (CB) chủ chốt thành phố; cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng, Mặt trận, đoàn thể tổ chức quán triệt, phổ biến đến CB, đảng viên (ĐV), công chức, viên chức đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú và phù hợp từng đối tượng. Kết quả, toàn thành phố có 4.028 (96.8%) CB, ĐV và 1.757 (94.5%) quần chúng cốt cán tham gia. Qua học tập, quán triệt, các cấp ủy đảng, CB, ĐV, Nhân dân nâng cao nhận thức về những nội dung cơ bản, cốt lõi của Chỉ thị; khẳng định ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng bộ và truyền thống cách mạng.

Tp. Phan Rang - Tháp Chàm tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống cách mạng, lịch sử Đảng bộ thành phố. Ảnh: Văn Nỷ

Công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho CB, ĐV và Nhân dân được chú trọng với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Công tác giáo dục lịch sử trong các nhà trường được quan tâm chú trọng, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng, khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc và truyền thống yêu quê hương, đất nước cho thế hệ trẻ. Cùng với công tác tuyên truyền, các cấp, các ngành cũng đã chủ động đấu tranh, phê phán, phản bác lại các thông tin sai lệch về lịch sử, các quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống cách mạng.

Thành ủy cũng đã ban hành đầy đủ các kế hoạch, hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 20. Đồng thời, xây dựng các văn bản nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp về công tác lịch sử Đảng; chỉ đạo cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng, nhất là đảng ủy các phường, xã triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 20. Tiến hành xây dựng kế hoạch, bổ sung tư liệu, tiếp tục biên soạn Lịch sử Đảng bộ Tp. Phan Rang - Tháp Chàm giai đoạn 2005-2020; đồng thời, chỉ đạo Đảng ủy phường Đô Vinh, Bảo An, Văn Hải xây dựng kế hoạch biên soạn Lịch sử truyền thống cách mạng giai đoạn 1975-2015.

Đến nay, các công trình lịch sử Đảng bộ thành phố, lịch sử các phường: Đô Vinh, Bảo An và Văn Hải đang được khẩn trương thực hiện theo kế hoạch đề ra. Ban Chỉ đạo (BCĐ) biên soạn Lịch sử Đảng bộ thành phố đã tổ chức hội nghị thông qua dự thảo đề cương chi tiết (đạt 30% so với kế hoạch đề ra); dự kiến xuất bản trong quý I/2023. BCĐ biên soạn Lịch sử truyền thống cách mạng phường Bảo An giai đoạn 1975 - 2015 đã tổ chức 2 lần hội thảo thông qua bản thảo, hoàn thành việc lấy ý kiến của Ban Chấp hành và đang được biên tập (đạt 80% so với kế hoạch đề ra); dự kiến xuất bản trong tháng 12/2022. BCĐ biên soạn Lịch sử truyền thống cách mạng phường Văn Hải giai đoạn 1975-2015 đã hoàn thành 1 lần hội thảo thông qua bản thảo (đạt 70% so với kế hoạch đề ra); dự kiến xuất bản trong tháng 12/2022. Đảng ủy phường Đô Vinh đã xây dựng kế hoạch biên soạn và thành lập, củng cố các BCĐ, Ban Biên soạn, biên tập Lịch sử truyền thống cách mạng phường Đô Vinh giai đoạn 1975-2015 (đạt 10% so với kế hoạch đề ra); dự kiến xuất bản trong quý I/2023. Bên cạnh đó, xác định tầm quan trọng của tài liệu lưu trữ đối với việc biên soạn, cấp ủy các cấp quan tâm thực hiện công tác sưu tầm, khai thác, lưu trữ hình ảnh, tư liệu lịch sử bảo đảm chất lượng, đầy đủ thông tin, đảm bảo tính Đảng, tính khoa học, phản ánh chân thực, khách quan quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng và phát triển của Đảng bộ qua các thời kỳ lịch sử, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm trong thực tiễn. Từ đó, các cấp ủy tăng cường lãnh đạo công tác lịch sử Đảng, vận dụng những bài học, kinh nghiệm quý báu trong quá trình lãnh đạo tổ chức thực hiện trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời, góp phần bồi dưỡng tinh thần yêu nước, yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc, khơi dậy niềm tin và ý chí cách mạng của CB, ĐV và các tầng lớp nhân dân, làm nên động lực thúc đẩy sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ mới.

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng bộ, lịch sử truyền thống trong thời gian tới, Đảng bộ thành phố tiếp tục tăng cường và nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ, lịch sử truyền thống cách mạng; chủ động triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác lịch sử Đảng theo tinh thần Chỉ thị số 20 của Ban Bí thư nhằm tôn vinh, giữ gìn các giá trị lịch sử, giáo dục truyền thống đấu tranh cách mạng, qua đó, bồi dưỡng ý chí và tình cảm cách mạng, lòng tự hào về truyền thống dân tộc, tự hào về Đảng và xây dựng bản lĩnh cách mạng, kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng cho đội ngũ CB, ĐV, công chức, viên chức và Nhân dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ thành phố, nâng chất lượng đô thị loại II, hướng đến xây dựng thành phố trở thành đô thị thông minh vào năm 2025 và là đô thị loại I vào năm 2030.