Trường Chính trị tỉnh: Khai giảng lớp bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng

Ngày 5/10, Trường Chính trị tỉnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương năm 2022 cho 78 học viên là lãnh đạo cấp phòng và tương đương thuộc các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các phòng chuyên môn thuộc UBND các huyện, thành phố.

Trong thời gian 2 tuần, các học viên được bồi dưỡng, nghiên cứu các chuyên đề: Tổng quan về lãnh đạo, quản lý cấp phòng; kỹ năng lập và tổ chức thực hiện kế hoạch của cấp phòng; cải cách hành chính nhà nước về các vấn đề đặt ra đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng; tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến lãnh đạo, quản lý cấp phòng; văn hóa lãnh đạo, quản lý và các kỹ năng trong thực hiện các nhiệm vụ lãnh đạo cấp phòng. Thông qua lớp bồi dưỡng giúp học viên nâng cao năng lực, kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp phòng; có khả năng định hướng và tìm kiếm các giải pháp hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ và rèn luyện kỹ năng cần thiết để thực hiện vai trò tham mưu hoạch định chính sách trong lĩnh vực phụ trách, quản lý.

Lãnh đạo nhà trường giao nhiệm vụ cho Ban cán sự lớp cùng giáo viên chủ nhiệm.