UBND tỉnh họp nghe báo cáo danh mục các dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2023

Ngày 4/10, đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo đề xuất danh mục các dự án phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất (SDĐ) trồng lúa năm 2023 và công tác lập kế hoạch SDĐ năm 2023 cấp huyện.

Theo báo cáo của Sở Tài Nguyên và Môi trường (TN&MT), tổng diện tích danh mục các dự án thực hiện thu hồi đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh là 437 dự án, với trên 10.354 ha; danh mục chuyển mục đích SDĐ trồng lúa là 141 dự án, với 514,712 ha. Đối với công tác lập kế hoạch SDĐ năm 2023 cấp huyện, đến nay Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, huyện Thuận Bắc và huyện Bác Ái đã hoàn thành công tác lựa chọn đơn vị tư vấn và đang tổ chức xác định nhu cầu SDĐ, đề xuất thực hiện các dự án SDĐ trong năm theo quy định. Các huyện còn lại chưa hoàn thành công tác lựa chọn đơn vị tư vấn lập kế hoạch SDĐ năm 2023.

Đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Qua nghe ý kiến của các sở, ngành và địa phương nêu tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, đến nay tiến độ đề xuất danh mục các dự án phải thu hồi đất, chuyển mục đích SDĐ trồng lúa vẫn còn chậm so với yêu cầu. Đồng chí đề nghị Sở TN&MT cùng với các địa phương chủ động, khẩn trương hơn nữa trong việc rà soát, tập trung xem xét, phân tích kỹ lượng các danh mục đất cần phải thu hồi, chuyển đổi; trong trường hợp có sự thay đổi về diện tích, quy mô, địa điểm, nguồn vốn đầu tư dự án phải đáp ứng được các tiêu chí cơ sở pháp lý và phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt. Liên quan đến công tác lập kế hoạch SDĐ năm 2023, Sở TN&MT tiếp tục hướng dẫn các huyện, thành phố, đơn vị tư vấn thực hiện đầy đủ trình tự các bước pháp lý, thành phần hồ sơ đảm bảo tính thống nhất, chặt chẽ, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai.