Hội nghị trực tuyến tổng kết Chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới

Ngày 3/10, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Chương trình khoa học công nghệ (KHCN) phục vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2016-2020 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2021-2025. Đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta.

Với sự quan tâm của Đảng và Chính phủ, 5 năm qua, Chương trình KHCN phục vụ xây dựng NTM đã nhận được sự quan tâm hỗ trợ và phối hợp tích cực của các bộ, ngành, chính quyền các cấp, các cá nhân, tổ chức KHCN, doanh nghiệp và nông dân. Toàn bộ các mục tiêu về hoàn thiện cơ sở lý luận; hoàn thiện cơ chế, chính sách và giải pháp; xây dựng các mô hình chuyển giao và nâng cao nhận thức, trình độ đều đạt kết quả đề ra. Có trên 70 đề tài, dự án nghiên cứu có kết quả được công bố trên các tạp chí chuyên ngành và 100% các nhiệm vụ được cơ quan chuyên môn, địa phương tiếp nhận, đưa vào thực tế xây dựng NTM; hầu hết các mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật đều có doanh nghiệp đầu tư; đặc biệt, mô hình triển khai liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, nhất là đối với nhóm sản phẩm chủ lực được áp dụng trên 60%, làm tăng hiệu quả kinh tế từ 25% trở lên và góp phần tăng thu nhập cho nông dân trên 20% trong phạm vi dự án.

Đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta

Bám sát các chủ trương, định hướng của Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo hướng phát triển toàn diện, bền vững, hội nghị đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện giai đoạn 2021-2025. Theo đó, các đề tài, dự án KHCN phục vụ xây dựng NTM triển khai tiếp tục đáp ứng nhu cầu thực tiễn, trực tiếp giải quyết những vấn đề cấp thiết ở các địa phương. Chú trọng ưu tiên thực hiện các đề tài, dự án trên địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới và hải đảo; đồng thời, thực hiện các nội dung liên quan đến các lĩnh vực về sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn; nâng cao năng lực và tổ chức hoạt động hiệu quả của các tổ chức chính trị-xã hội. Phấn đấu các giải pháp khoa học, ứng dụng công nghệ đảm bảo tăng hiệu quả kinh tế tối thiểu 15%, ít nhất 70% đề tài nghiên cứu được các địa phương áp dụng và nhân rộng...