UBND tỉnh họp nghe báo cáo công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các huyện, thành phố.

Ngày 17-8, đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các địa phương và triển khai việc công bố, công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện sau khi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt.

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, đến nay, đã có 5 huyện, thành phố gửi hồ sơ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2023 về thẩm định. Riêng 2 huyện Ninh Sơn và Bác Ái hiện nay chưa trình thẩm định. Qua thẩm định hồ sơ, báo cáo thuyết minh, số liệu của các địa phương vẫn còn nhiều sai sót về số liệu cũng như chưa cập nhật đầy đủ nhu cầu sử dụng đất của các ban, ngành đóng trên địa bàn. Sở đang tiếp tục hướng dẫn các địa phương rà soát và hoàn thiện lại số liệu cũng như báo cáo thuyết minh gửi lại sở trước ngày 31-8 để thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt để sớm tổ chức công bố, công khai đến người dân theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng chí Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cũng như của địa phương, bởi thông qua quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất sẽ tạo cơ sở pháp lý để tỉnh, địa phương kêu gọi doanh nghiệp vào đầu tư cũng như tạo cơ sở cho việc thu hồi đất phục vụ cho phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, nên quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các địa phương phải mang tính lâu dài, bền vững. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị UBND các huyện, thành phố cần rà soát, khẩn trương bổ sung số liệu để sớm hoàn thành báo cáo thuyết minh và bản đồ, gửi hồ sơ kế hoạch sử dụng đất năm 2023 đến Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, chậm nhất vào ngày 15-11-2022. Sở Tài nguyên và Môi trường cần khẩn trương tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản hướng dẫn các ngành, đơn vị đăng ký sử dụng đất, danh mục thu hồi đất để các ngành tổng hợp gửi về các địa phương chậm nhất vào cuối tháng 9-2022. Ngay sau khi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện được UBND tỉnh phê duyệt, đơn vị tư vấn cần hỗ trợ các địa phương trích bản đồ số quy hoạch của từng xã, phường để công bố công khai. Sở Tài nguyên và Môi trường có nhiệm vụ rà soát, kiểm tra việc công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2023 của các địa phương; UBND các huyện, thành phố tổ chức tốt công tác tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp nắm rõ, theo dõi việc công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.