Đoàn Giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo về triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU

Ngày 17-8, Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh Ủy do đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với ngành Giáo dục và Đào tạo về thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh đến năm 2025.

Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường công tác tuyên truyền, tạo sự chuyển biến bước đầu trong nhận thức và hành động của từng đảng viên, công chức, viên chức. Công tác cải cách thể chế tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật triển khai thực hiện đúng quy định. Cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” tiếp tục được duy trì; việc triển khai cải cách tổ chức bộ máy được triển khai hiệu quả, theo đúng Kế hoạch số 92 và Chương trình hành động số 181 của Tỉnh ủy gắn với sắp xếp mạng lưới trường lớp học. Công tác quản lý đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức tiếp tục phát huy hiệu quả, đặc biệt là chuẩn hóa đội ngũ giáo viên các cấp được quan tâm. Thực hiện công tác rà soát và bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo; công tác cải cách tài chính công thực hiện theo đúng quy định. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, đơn vị…Những kết quả trên góp phần thúc đẩy quá trình CCHC tại Đảng ủy, cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 05-NQ/TU, góp phần từng bước xây dựng nền hành chính chính quy, chuyên nghiệp, hiện đại; cải thiện Chỉ số DDCI của sở (năm 2020 xếp vị thứ 22/28, tăng 6 bậc), Chỉ số mức độ hài lòng năm 2021 đạt 93,14%, tăng 6,54%.

Đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh thời gian đến theo đúng tinh thần của Nghị quyết số 05-NQ/TU, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện một số nhiệm vụ: Tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU tại Đảng ủy sở; chủ động rà soát, triển khai thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp mạng lưới trường lớp học giai đoạn 2021-2025 theo Kế hoạch số 362-KH/UBND và Công văn số 3944/UBND-VXNV của UBND tỉnh. Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ, UBND huyện Ninh Phước, Ninh Sơn, Thuận Bắc rà soát hiệu quả hoạt động của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên cấp huyện thời gian qua; đề xuất giải pháp sắp xếp, tổ chức lại, nâng cao hiệu quả hoạt động của 3 Trung tâm cấp huyện thời gian đến...