Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính tại huyện Thuận Nam

Ngày 15-8, Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do đồng chí Đổng Hoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát việc triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) tại huyện Thuận Nam.

Trong năm qua, công tác CCHC được huyện Thuận Nam triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực đảm bảo kế hoạch đề ra. Chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) có chuyển biến rõ rệt. Việc đơn giản hóa TTHC, niêm yết công khai, minh bạch đã tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp khi giao dịch với cơ quan Nhà nước nhanh chóng, thuận tiện. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng được nâng cao, có trình độ và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trong năm, bộ phận “một cửa” huyện đã tiếp nhận và giải quyết 6.266 hồ sơ, trong đó giải quyết trước hẹn 3.877 hồ sơ, hồ sơ giải quyết đúng hẹn 2.261 hồ sơ, không có hồ sơ trễ hẹn; có 278 TTHC được rà soát, thông qua phương án đơn giản hóa.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện công tác CCHC tại huyện Thuận Nam.

Thảo luận tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn giám sát đã tập trung phân tích, làm rõ một số nội dung về tổ chức sắp xếp bộ máy cán bộ, công chức; năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là những người trực tiếp giải quyết TTHC; khó khăn trong việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả dịch vụ bưu chính công ích tại địa phương; việc phối hợp với các đơn vị trong giải quyết TTHC…

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được của huyện trong thực hiện công tác CCHC thời gian qua. Đồng chí đề nghị thời gian tới, huyện Thuận Nam cần chấn chỉnh những thiếu sót trong triển khai thực hiện CCHC; thường xuyên kiểm tra, rà soát các văn bản để phát hiện nội dung không phù hợp, kịp thời kiến nghị cấp thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp; cấp kinh phí, trang thiết bị để thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện CCHC; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác thực hiện TTHC; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC để cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp nhận thức sâu sắc, đầy đủ.