Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị hệ không tập trung khóa 71

Ngày 1-8, Trường Chính trị tỉnh tổ chức khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị hệ không tập trung khóa 71. Tham gia lớp học có 80 cán bộ, công chức, viên chức công tác tại cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện và các sở, ban, ngành của tỉnh.

Trong thời gian 8 tháng thực học, học viên được trang bị kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa – xã hội, quốc phòng-an ninh và đối ngoại...

Các đại biểu dự Lễ khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị hệ không tập trung khóa 71.

Bên cạnh những kiến thức lý luận, chuyên môn nghiệp vụ, học viên còn đi thực tế nghiên cứu những vấn đề về tình hình nhiệm vụ ở địa phương. Thông qua khóa học, nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản và cần thiết về lý luận chính trị; củng cố và nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ lãnh đạo, quản lý, để giải quyết tốt những vấn đề đặt ra trong thực tiễn công tác tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình.