Khai mạc Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4

Ngày 21-7, Công ty Điện lực Ninh Thuận và Truyền tải điện Ninh Thuận phối hợp với Hội đồng Giáo dục quốc phòng, an ninh (QPAN) Tp. Phan Rang - Tháp Chàm tổ chức khai mạc Lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN đối tượng 4.

Tham gia lớp học có 36 cán bộ, công nhân, viên chức thuộc 2 đơn vị. Từ ngày 21 đến 24-7, các học viên được nghe phổ biến những nội dung cơ bản của 9 chuyên đề như: Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về QPAN; về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố QPAN và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng; quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới; về dân tộc, tôn giáo gắn với QPAN trong tình hình mới; phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; nội dung cơ bản về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới và nội dung cơ bản của một số luật...

Lãnh đạo Công ty Điện lực tỉnh phát biểu tại Lễ khai mạc Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2022.

Lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN nhằm trang bị cho các học viên nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về QPAN. Trên cơ sở đó, nắm bắt và vận dụng, đề xuất thực hiện hiệu quả nhiệm vụ QPAN của cơ quan, đơn vị, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.