Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức tọa đàm, hướng dẫn công tác giám sát và phản biện xã hội

Ngày 7-7, tại huyện Ninh Sơn, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị tọa đàm hướng dẫn công tác giám sát và phản biện xã hội cho 71 cán bộ Mặt trận các cấp trên địa bàn huyện Ninh Sơn. Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì buổi tọa đàm.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhấn mạnh: Với mục tiêu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác Mặt trận trong giai đoạn hiện nay, vì thế, việc quan trọng và cần thiết nhất là trang bị, hướng dẫn cụ thể cho cán bộ Mặt trận cơ sở những kỹ năng, nghiệp vụ về công tác giám sát và phản biện xã hội, cũng như cách thức đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả các nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam, góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu tích cực trao đổi, thảo luận để làm rõ, thấu hiểu từng nội dung, chia sẻ những kinh nghiệm, qua đó vận dụng hiệu quả vào thực tiễn, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn mới.

Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại buổi tọa đàm.

Nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phổ biến, quán triệt những nội dung cốt lõi các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Tỉnh ủy: Kết luận số 14-KL/TU ngày 31-12-2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao hiệu quả công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc miền núi; Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 13-1-2022 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng thực hiện xây dựng nông thôn mới đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 29-11-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.