Bảo hiểm y tế - vì sức khỏe, hạnh phúc mọi gia đình

Bảo hiểm y tế (BHYT) là chính sách an sinh xã hội nhân văn, nhân đạo và rất cần sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, ủng hộ của toàn xã hội để thực hiện tốt chủ trương của Đảng và quy định của pháp luật về BHYT của Nhà nước.

Vì mục tiêu bảo vệ, nâng cao sức khỏe Nhân dân, ngày 16-6-2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 823/QĐ-TTg về việc lấy ngày 1-7 hằng năm là Ngày BHYT Việt Nam. Ngày BHYT Việt Nam là dịp để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chung tay, góp sức thực hiện tốt Luật BHYT với lộ trình thực hiện BHYT toàn dân, vì sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội, vì an sinh đất nước. Đây cũng là dịp để quán triệt sâu sắc và nâng cao hơn nữa nhận thức về vị trí, vai trò, ý nghĩa của BHYT - một bộ phận quan trọng trong chính sách tài chính y tế quốc gia, một trong những phương thức xã hội hóa công tác y tế thông qua huy động đóng góp của người dân cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, tạo nguồn tài chính cho hoạt động chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Là cơ quan tổ chức thực hiện chính sách BHYT trên địa bàn tỉnh, những năm qua bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh luôn chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp tốt với các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là ngành Y tế triển khai thực hiện tốt chính sách BHYT, đảm bảo quyền lợi cho người dân có thẻ BHYT được khám, chữa bệnh (KCB) thuận lợi, đem lại sức khỏe cho cộng đồng dân cư. Tổ chức triển khai các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh về chính sách BHYT đến người dân kịp thời; tập trung tuyên truyền cho người dân hiểu về chính sách khi tham gia BHYT góp phần nâng cao tỷ lệ tham gia BHYT. Tính đến ngày 31-5, toàn tỉnh có 528.175 người tham gia BHYT, đạt 97% kế hoạch; tỷ lệ bao phủ BHYT toàn tỉnh đạt 88,5% (528.760 người/596.616 người dân - Nguồn dân số theo cập nhật năm 2021).

Bác sĩ Bệnh viện Mắt tỉnh khám tầm soát mắt cho bệnh nhân có thẻ BHYT. Ảnh: M.Dung

Để thực hiện tốt chính sách, pháp luật về BHYT, luôn đảm bảo quyền lợi người tham gia BHYT. Đồng thời, hưởng ứng kỷ niệm Ngày BHYT Việt Nam (1/7/2009 - 1/7/2022), UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2756/UBND-VXNV triển khai các hoạt động truyền thông về chính sách, pháp luật BHYT và kỷ niệm Ngày BHYT Việt Nam. Trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai các hoạt động truyền thông về chính sách, pháp luật BHYT và kỷ niệm Ngày BHYT Việt Nam. Các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao đẩy mạnh triển khai thực hiện các hoạt động truyền thông tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHYT và tổ chức kỷ niệm Ngày BHYT Việt Nam gắn với việc thực hiện Quyết định số 546/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 657/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ BHYT giai đoạn 2022-2025; thực hiện nghiêm chính sách hỗ trợ, khuyến khích người dân tham gia BHYT gắn với chỉ tiêu BHYT được UBND tỉnh giao hằng năm cho các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố nhằm duy trì tỷ lệ tham gia BHYT của tỉnh đã đạt được và tiếp tục bao phủ phần dân số chưa tham gia BHYT, trong đó đặc biệt tuyên truyền đến đối tượng học sinh, sinh viên và hộ gia đình tham gia BHYT với toàn bộ thành viên. Tăng cường tuyên truyền ý nghĩa, tiện ích việc sử dụng VssID-BHXH số.

BHXH tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Y tế, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố chỉ đạo BHXH các huyện, thành phố phối hợp cơ quan truyền thông tiếp tục đẩy mạnh truyền thông sâu, rộng về ý nghĩa, vai trò, lợi ích, tính nhân văn của chính sách BHYT, nhất là BHYT hộ gia đình; truyền thông về quyền lợi của người có thẻ BHYT khi đi KCB BHYT... đảm bảo người dân có BHYT được chăm sóc sức khỏe kịp thời, cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin thời kỳ khoa học - công nghệ 4.0, giúp người tham gia BHYT tiếp cận dịch vụ được dễ dàng và thuận tiện vì mục tiêu phát triển BHYT toàn dân sâu, rộng và bền vững.