Công bố cấp độ dịch COVID-19: Toàn tỉnh cấp độ 1

UBND tỉnh vừa bàn hành Quyết định Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch COVID-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, tỉnh cấp độ 1; 7/7 huyện, thành phố (Ninh Phước, Ninh Hải, Ninh Sơn, Thuận Nam, Thuận Bắc, Bác Ái, Tp.Phan Rang - Tháp Chàm) cấp độ 1, không có huyện, thành phố cấp độ 2, cấp độ 3, cấp độ 4. UBND tỉnh giao Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương căn cứ cấp độ dịch, tổ chức áp dụng các biện pháp thích ứng, an toàn phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định. Giao Sở Y tế tổng hợp kết quả công bố cấp độ dịch quy mô xã, huyện, tỉnh báo cáo Bộ Y tế. Sở Thông tin và Truyền thông cập nhật, công bố bản đồ cấp độ dịch chung của toàn tỉnh.

UBND tỉnh cũng đã ban hành Công văn số 2794/UBND-VXNV tăng cường công tác tiêm chủng và sử dụng vắc xin phòng COVID-19. Giao Sở Y tế và UBND các huyện, thành phố, theo nhiệm vụ được giao tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác tiêm chủng và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 theo chỉ đạo của Bộ Y tế. Sở Y tế khẩn trương rà soát đối tượng thuộc diện phải tiêm chủng mũi 3, mũi 4 theo từng nhóm đối tượng (người từ 18 tuổi trở lên, trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi), báo cáo kết quả tiêm chủng, số lượng vắc xin có hạn sử dụng tháng 6/2022 được phân bổ, đã sử dụng, dự kiến sử dụng và dự kiến còn tồn đến hết ngày 30/6/2022 gửi về Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur theo thời gian quy định.