Hỏi-Đáp về Luật Phòng, chống ma túy năm 2021

Hỏi: Người phạm tội tổ chức sử dụng trái phép, chứa chấp việc sử dụng trái phép, cưỡng bức người khác sử dụng trái phép, lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy thì bị xử phạt như thế nào?

Đáp: Người phạm tội này bị phạt tù từ 02 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân; có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, phạt quản chế, cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản;

Người phạm tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy bị phạt tù từ 02 năm đến 15 năm; có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản;

Người phạm tội cưỡng bức người khác sử dụng trái phép chất ma túy bị phạt tù từ 02 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân; có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng;

Người phạm tội lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy bị phạt tù từ 01 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân; có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.

Hỏi: Người phạm tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy thì bị xử phạt như thế nào?

Đáp: Người phạm tội sản xuất trái phép chất ma túy bị phạt tù từ 02 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình; có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. Người phạm tội tàng trữ trái phép này bị phạt tù từ 01 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân; có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Người phạm tội vận chuyển trái phép chất ma túy bị phạt tù từ 02 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình; có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. Người phạm tội mua bán trái phép chất ma túy bị phạt tù từ 02 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình; có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.