Ninh Phước: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Trong những năm qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật luôn được huyện Ninh Phước quan tâm, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và địa phương triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương

Đồng chí Nguyễn Đức Anh, Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện Ninh Phước cho biết: Để thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL, hằng năm huyện Ninh Phước đã ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình tuyên truyền, PBGDPL theo ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý và phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị. Đồng thời, Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện thường xuyên tham mưu cho UBND huyện củng cố đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp huyện, đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định của Luật PBGDPL; phối hợp liên tịch với các phòng, ban để tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền trong việc hướng dẫn công tác PBGDPL tại địa phương. Ngoài ra, UBND cấp huyện và cấp xã cũng đã củng cố đội ngũ báo cáo viên pháp luật và tuyên truyền viên cấp xã, qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cơ bản đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ công tác tuyên truyền, PBGDPL trong từng giai đoạn.

Trong năm 2021, toàn huyện Ninh Phước đã thực hiện được 106 cuộc tuyên truyền, PBGDPL thu hút 2.832 lượt người tham dự; cấp phát miễn phí 590 tài liệu PBGDPL; thực hiện 4.778 lần phát sóng chương trình PBGDPL trên đài truyền thanh xã; đăng tải, phát sóng 12 tin bài về pháp luật trên phương tiện thông tin đại chúng. Riêng 4 tháng đầu năm 2022, huyện Ninh Phước đã thực hiện được 16 cuộc tuyên truyền, PBGDPL thu hút 800 lượt người tham dự. Nội dung tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh huyện, xã như: Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam năm 2019, Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2014 (sửa đổi, bổ sung năm 2019) và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; pháp luật xử lý vi phạm hành chính, pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong thương mại điện tử, bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và chính sách, pháp luật mới của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, an sinh xã hội, hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; Luật Quản lý, sử dụng vũ khi, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Hộ tịch, Luật Đất đai... Các nội dung văn bản pháp luật được tuyên truyền, phổ biến thông qua nhiều hình thức như: Hội nghị phổ biến, quán triệt; hội nghị, cuộc họp giao ban; đăng tài liệu trên trang thông tin điện tử; tờ rơi, băng rôn khẩu hiệu, pano, áp phích... Nhờ vậy, công tác tuyên truyền, PBGDPL được triển khai đồng bộ, rộng khắp, có trọng tâm, trọng điểm. Qua đó, nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện.

Cùng với đó, việc triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam được các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc việc sinh hoạt Ngày Pháp luật Việt Nam vào thứ Hai tuần đầu tiên hằng tháng. Công tác hòa giải ở cơ sở được quan tâm, triển khai thực hiện đúng quy định. Chỉ tính riêng từ năm 2021 đến nay, các tổ hòa giải đã tiếp nhận 216 vụ việc thuộc lĩnh vực hòa giải liên quan đến các lĩnh vực tranh chấp phát sinh từ quan hệ dân sự, hôn nhân, gia đình, dân sự, mâu thuẫn. Kết quả, đã hòa giải thành công được 127 vụ việc; hòa giải không thành 67 vụ việc và đang giải quyết hòa giải 4 vụ việc...

Để thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL, thời gian tới, huyện Ninh Phước tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL; tiếp tục triển khai Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, khai thác, quản lý tủ sách pháp luật bảo đảm hiệu quả; tập trung hướng dẫn, tổ chức các hoạt động Ngày Pháp luật Việt Nam. Thực hiện có hiệu quả các hoạt động hòa giải ở cơ sở gắn với công tác tuyên truyền, PBGDPL và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định; củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ hòa giải viên pháp luật ở cấp huyện và lực lượng tuyên truyền viên ở cấp xã; chỉ đạo các xã, thị trấn hướng dẫn thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022”, nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL.