Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2022-2025

Ngày 16-4-2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 1562/KH-UBND về việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2022-2025.

Mục đích của Kế hoạch nhằm xác định nhiệm vụ, trách nhiệm của các Sở, ngành, địa phương trong triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh theo Nghị định số 80/2021/NĐ-CP của Chính phủ, nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (gọi tắt là DNNVV) trên địa bàn tỉnh. Tạo đột phá trong khuyến khích chuyển đổi hộ kinh doanh sang hoạt động theo hình thức doanh nghiệp, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp, phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp khu vực tư nhân cả về chất và lượng.

Kế hoach yêu cầu các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp trong phát triển kinh tế - xã hội; nghiêm túc triển khai các cơ chế, chính sách, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp của Nhà nước. Đánh giá tình hình hoạt động, quy mô hoạt động của các hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh để làm cơ sở thực hiện việc vận động chuyển đổi thành doanh nghiệp. Nắm bắt nhu cầu, khó khăn, vướng mắc của các hộ kinh doanh khi chuyển đổi thành doanh nghiệp; kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn, tạo mọi điều kiện thuận lợi đối với các trường hợp có nhu cầu chuyển đổi thành doanh nghiệp.

Tuyên truyền, phổ biến bằng nhiều hình thức đến các hộ kinh doanh về các lợi ích khi chuyển đổi thành loại hình doanh nghiệp.

Về đối tượng áp dụng

Hộ kinh doanh đã đăng ký và hoạt động theo quy định của pháp luật, có hoạt động sản xuất, kinh doanh liên tục ít nhất từ 01 năm trở lên.

Doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh đáp ứng các tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017.

Các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Các giải pháp chủ yếu:

1. Về chỉ tiêu kế hoạch chuyển đổi từ hộ kinh doanh thành doanh nghiệp tại các huyện, thành phố

Các huyện, thành phố có kế hoạch triển khai vận động và tuyên truyền các chính sách hỗ trợ để khuyến khích các hộ kinh doanh trên địa bàn chuyển đổi sang hoạt động theo các loại hình doanh nghiệp, với chỉ tiêu cụ thể như sau:

2. Về giải pháp tổ chức tuyên truyền

Nội dung

Phổ biến, tuyên truyền các chính sách hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp của Nhà nước và Kế hoạch này đến cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người dân; đặc biệt là các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp được chuyển đổi từ hộ kinh doanh. Từng bước thay đổi nhận thức của người dân và hộ kinh doanh về doanh nghiệp, để thành lập doanh nghiệp thay cho thành lập hộ kinh doanh khi có ý định thành lập tổ chức để sản xuất, kinh doanh.

Quán triệt, phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức của các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về nội dung của Kế hoạch để triển khai thực hiện.

Cơ quan chủ trì thực hiện

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, tổng hợp những lợi ích khi chuyển sang hoạt động theo loại hình doanh nghiệp và các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp hiện nay trên địa bàn tỉnh; đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Trang thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp các Sở, ngành liên quan và chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh khi chuyển đổi hoạt động sang loại hình doanh nghiệp.

Cục Thuế tỉnh chỉ đạo Chi cục Thuế triển khai và thực hiện tuyên truyền những lợi ích chuyển đổi hộ kinh doanh sang hoạt động theo loại hình doanh nghiệp; hỗ trợ, tư vấn, hướng dẫn chính sách, thủ tục hành chính về thuế cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa được chuyển đổi từ hộ kinh doanh.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền cho tất cả các hộ kinh doanh đang hoạt động trên địa bàn về chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh khi chuyển đổi hoạt động sang loại hình doanh nghiệp.

3. Về tăng cường quản lý nhà nước đối với hộ kinh doanh

Nội dung

Tăng cường quản lý thuế đối với các hộ kinh doanh dựa vào quy mô (doanh thu, nộp thuế lớn và có nhiều địa điểm kinh doanh).

Tuyên truyền, hướng dẫn và khuyến khích các cá nhân, hộ gia đình đăng ký thành lập doanh nghiệp ngay khi các hộ kinh doanh liên hệ lập thủ tục điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh tại Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố.

Cơ quan chủ trì thực hiện

Cục Thuế tỉnh chỉ đạo Chi Cục thuế tăng cường rà soát tình hình kê khai thuế của các hộ kinh doanh, chống thất thu thuế; phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tuyên truyền, khuyến khích các hộ kinh doanh có doanh thu, nộp thuế lớn và có nhiều địa điểm kinh doanh đăng ký chuyển đổi hộ kinh doanh chuyển sang hoạt động theo mô hình doanh nghiệp.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố tuyên truyền hướng dẫn và khuyến khích các hộ kinh doanh đăng ký chuyển đổi hộ kinh doanh chuyển sang hoạt động theo mô hình doanh nghiệp khi các hộ kinh doanh liên hệ lập thủ tục thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, nếu thấy đủ điều kiện thành lập doanh nghiệp thì tuyên truyền và hướng dẫn liên hệ với Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư để đăng ký hoạt động theo loại hình doanh nghiệp.

Các Sở, ban, ngành tăng cường phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo dõi, kiểm tra việc tuân thủ quy định pháp luật của hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực thuộc Sở, ban, ngành quản lý.

4. Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh

Nội dung

Tư vấn, hướng dẫn miễn phí về hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp.

Miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp lần đầu và miễn phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp lần đầu tại Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

Miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

Tư vấn, hướng dẫn về thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc ngành, nghề kinh doanh có điều kiện mà không thay đổi về quy mô thì gửi đề nghị tới cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để được cấp văn bản liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh.

Hộ kinh doanh chấm dứt hoạt động kể từ thời điểm doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Cơ quan chủ trì thực hiện

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì tư vấn, hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp; miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp và miễn phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp lần đầu khi tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký chuyển đổi.

- Hướng dẫn doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh có đăng ký ngành nghề kinh doanh có điều kiện, liên hệ với cơ quan quản lý chuyên ngành để được hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện thủ tục đăng ký chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trước khi hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

- Cung cấp thông tin doanh nghiệp nhỏ và vừa được thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp và các cơ quản quản lý chuyên ngành đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện (nếu có) để hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các thủ tục theo quy định.

Cục Thuế tỉnh

- Tư vấn, hướng dẫn miễn phí, lệ phí và các thủ tục hành chính thuế về thuế kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu đối với DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh.

- Chủ trì triển khai đầy đủ các chính sách miễn, giảm thuế theo quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo các Chi Cục thuế tăng cường quản lý thuế đối với các hộ kinh doanh trên địa bàn các huyện, thành phố; căn cứ vào quy mô kinh doanh (doanh thu, nộp thuế lớn và có nhiều địa điểm kinh doanh) của hộ kinh doanh từ đó sàng lọc, lựa chọn danh sách hộ kinh doanh thuộc đối tượng hỗ trợ chuyển đổi gửi danh sách cho Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố.

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tuyên truyền, khuyến khích các hộ kinh doanh có doanh thu, nộp thuế lớn và có nhiều địa điểm kinh doanh hướng dẫn đăng ký chuyển đổi và hoạt động theo loại hình doanh nghiệp.

- Chủ động cung cấp đường dây hỗ trợ và hỗ trợ kịp thời các thông tin pháp lý, giải đáp liên quan đến chính sách, thủ tục về thuế ban đầu, các dịch vụ hỗ trợ liên quan cho doanh nghiệp chuyển đổi tại Cục Thuế tỉnh và các Chi Cục thuế.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Tuyên truyền, hướng dẫn và khuyến khích các cá nhân, hộ gia đình đăng ký chuyển đổi sang hoạt động theo loại hình doanh nghiệp.

- Chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố giải quyết các thủ tục chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh trong thời gian tối đa 02 ngày làm việc; vận động, hướng dẫn các hộ kinh doanh có doanh thu, nộp thuế lớn và có nhiều địa điểm kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp khi hộ kinh doanh liên hệ lập thủ tục thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

- Hướng dẫn hộ kinh doanh liên hệ Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư để tư vấn, hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp.

Các Sở, ban, ngành

- Các Sở, ngành có liên quan đến cấp các giấy phép kinh doanh ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện theo thẩm quyền, có trách nhiệm bố trí cán bộ tư vấn, hướng dẫn miễn phí các thủ tục hồ sơ liên quan đến cấp giấy phép hoạt động kinh doanh những ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ.

- Các Sở, ban, ngành tăng cường phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện công tác theo dõi, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi đối với những doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực thuộc Sở, ban ngành quản lý.

- Phối hợp thực hiện hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động sau khi chuyển đổi từ hộ kinh doanh.

5. Bồi dưỡng kiến thức về hoạt động, quản lý và một số chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp

Nội dung

Tổ chức các lớp đào tạo kiến thức về khởi sự doanh nghiệp, năng lực quản trị kinh doanh, kế toán cho chủ doanh nghiệp và đội ngũ quản lý của doanh nghiệp.

Hỗ trợ thông tin cho cộng đồng doanh nghiệp thông qua hoạt động cung cấp thông tin về chủ trương, chương trình, chính sách về hỗ trợ doanh nghiệp.

Hỗ trợ tư vấn về đăng ký nhãn hiệu sản phẩm, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý ở trong và ngoài nước; hoạt động liên quan việc đăng ký bảo hộ trí tuệ; phát triển, khai thác, quản lý, bảo vệ tài sản trí tuệ thuộc các lĩnh vực.

Hỗ trợ doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm tại thị trường nội địa.

Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp vay vốn ngân hàng với lãi suất ưu đãi hơn.

Cơ quan chủ trì thực hiện

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức các lớp đào tạo về khởi nghiệp cho doanh nghiệp, kiến thức quản trị kinh doanh và kế toán cho doanh nghiệp; phối hợp với các ngành có liên quan biên tập tài liệu, tờ rơi tuyên truyền về những chính sách ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp.

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 471/QĐ-UBND ngày 19/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, hỗ trợ tư vấn về đăng ký nhãn hiệu sản phẩm, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý ở trong và ngoài nước; hoạt động liên quan việc đăng ký bảo hộ trí tuệ; phát triển, khai thác, quản lý, bảo vệ tài sản trí tuệ thuộc các lĩnh vực.

Sở Công Thương chủ trì tổ chức các giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm tại thị trường nội địa.

Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh chủ trì, phối hợp với các ngân hàng thương mại tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn vay với lãi suất ưu đãi phù hợp với từng chương trình, dự án.

Về tổ chức thực hiện, Kế hoạch giao các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức thực hiện Kế hoạch này theo phạm vi, chức năng, nhiệm vụ được giao. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu cần thiết bổ sung, sửa đổi, các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh chủ động phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.