Tình hình phòng, chống dịch COVID-19 (Tính đến 18 giờ, ngày 26-1-2021)