Hoạt động các sở, ngành, địa phương

* Theo báo cáo của Chi nhánh Ngân hàng nhà nước tỉnh, đến cuối tháng 1-2022, các ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã huy động nguồn vốn đạt 18.800 tỷ đồng, tăng 163 tỷ đồng, tăng 0,87% so với cuối năm 2021. Trong đó, tiền gửi tiết kiệm từ dân cư, đạt 12.440 tỷ đồng, chiếm 66,17% trong tổng nguồn vốn huy động, tăng 69 tỷ đồng, tăng 0,56%; tiền gửi thanh toán, đạt 6.120 tỷ đồng, chiếm 32,55%, tăng 94 tỷ đồng, tăng 1,56% so với cuối năm 2021; phát hành giấy tờ có giá, đạt 240 tỷ đồng, chiếm 1,28%, bằng với cuối năm 2021. Qua thống kê, các Ngân hàng thương mại, đạt 13.594 tỷ đồng, chiếm 72,31%; các Ngân hàng thương mại cổ phần, đạt 4.690 tỷ đồng, chiếm 24,95%; ngân hàng CSXH đạt 332 tỷ đồng; các Quỹ tín dụng nhân dân, đạt 184 tỷ đồng, chiếm 0,98%...

Khách hàng ở Tp.Phan Rang-Tháp Chàm đến các ngân hàng thương mại để giao dịch. Ảnh: Văn Nỷ

* Trong năm 2021, hoạt động HTX trên địa bàn tỉnh tiếp tục được duy trì và có bước phát triển. Tính cuối năm, toàn tỉnh có 95 HTX, với 19.360 thành viên. Trong đó có 38 HTX thành lập trước năm 2012 chuyển đổi sang mô hình mới và 57 HTX thành lập mới theo Luật HTX năm 2012. Các HTX chủ yếu là lĩnh vực nông nghiệp có 74 HTX, chiếm 77,9%; sản xuất tiểu thủ công nghiệp 7 HTX, chiếm 7,4%; kinh doanh dịch vụ tổng hợp 6 HTX, chiếm 6,3%; lĩnh vực vận tải 5 HTX, chiếm 5,3% và 3 Quỹ tín dụng nhân dân, chiếm 3,2%. Qua thống kê, doanh thu bình quân của HTX trong năm đạt 2,25 tỷ đồng/HTX, tăng 1,05%; doanh thu đối với các thành viên đạt 1,7 tỷ đồng/năm, tăng 1,06% so với năm 2020. Lợi nhuận bình quân đạt 220 triệu đồng/HTX, tăng 1,05% so với năm 2020.. Riêng tổ hợp tác, đến nay, toàn tỉnh có 988 Tổ hợp tác đang hoạt động, với tổng số trên 12.000 thành viên. Doanh thu bình quân của Tổ hợp tác đạt 230 triệu đồng/năm...

* Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập tỉnh, trong năm 2021, toàn tỉnh có 154.922 hộ được công nhận gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 89,3% trên tổng số hộ toàn tỉnh và đạt trên 97% số hộ đăng ký đầu năm. Toàn tỉnh có 392 thôn, khu phố được công nhận thôn, khu phố văn hóa, đạt tỷ lệ 98,7%; 26/47 xã đạt chuẩn xã văn hóa nông thôn mới, đạt 55,3%; 12/18 phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, đạt tỷ lệ 66,6%; 2/7 huyện, thành phố được công nhận huyện nông thôn mới, đạt tỷ lệ 28,6%. Toàn tỉnh có 548/571 cơ quan đăng ký cơ quan, đơn vị văn hóa, đạt trên 96% số cơ quan, đơn vị đăng ký.