KỶ NIỆM 92 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (3/2/1930 - 3/2/2022)

Nâng cao vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ tỉnh

Cùng với cả nước, 92 năm qua, tiến hành sự nghiệp cách mạng vĩ đại dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhất là qua 47 năm giải phóng Ninh Thuận và 30 năm tái lập tỉnh; Đảng bộ và Nhân dân Ninh Thuận luôn trung thành với mục tiêu của Đảng là độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội; đã và đang không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), thực hiện công cuộc đổi mới, góp phần đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế.

Nhìn lại năm 2021, trong điều kiện vô cùng khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh cùng cộng đồng các doanh nghiệp đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức, cơ bản đạt “mục tiêu kép” đề ra, với kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Đặc biệt, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tập trung chỉ đạo với tinh thần đổi mới, chủ động, sâu sát, quyết liệt hơn; chú trọng phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; tăng cường phân cấp, phân quyền với mục tiêu phân cấp mạnh, giao tính chủ động, năng động, sáng tạo cho các địa phương, đơn vị để phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế của địa phương, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành công, gắn với kịp thời củng cố, kiện toàn bộ máy nhà nước các cấp, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo phát triển của tỉnh. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành đồng bộ các nghị quyết, chỉ thị, đề án thể hiện tầm nhìn, tư duy chiến lược để phát triển KT-XH theo hướng bền vững, coi trọng, nâng cao đời sống của người dân, gắn với sự liên kết, kết nối giữa các địa phương trong và ngoài tỉnh; kịp thời cho chủ trương để cụ thể hóa thành các nghị quyết, đề án, chính sách của HĐND tỉnh, UBND tỉnh… Qua đó, góp phần tạo cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý quan trọng, đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp vào cuộc sống.

Quảng trường 16 Tháng 4 (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm). Ảnh: Văn Miên

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, trọng tâm là phổ biến, quán triệt chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, chuyên đề năm 2021: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý thức tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với triển khai Kết luận 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và thực hiện tốt các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp. Công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được cấp ủy, chính quyền các cấp tích cực, chủ động triển khai thực hiện, chất lượng, hiệu quả; tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, dư luận quan tâm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.

Kinh tế tiếp tục được duy trì ổn định và tăng trưởng khá, một số lĩnh vực có chuyển biến tích cực trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức. Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 9%, thuộc nhóm 4 tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng cao của cả nước. Văn hóa - xã hội tiếp tục có nhiều tiến bộ; công tác phòng, chống dịch COVID-19 được tập trung chỉ đạo quyết liệt, chủ động, kịp thời, với các giải pháp hiệu quả, cơ bản kiểm soát dịch bệnh trong giai đoạn đầu và thực hiện chuyển hướng thích ứng an toàn, linh hoạt đạt kết quả bước đầu. Công tác bảo đảm an sinh xã hội được thực hiện tốt hơn, nhất là chính sách hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng của dịch COVID-19; đời sống Nhân dân được duy trì ổn định. Quốc phòng, an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Những kết quả đạt được là động lực tinh thần góp phần để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Ninh Thuận đón Tết cổ truyền của dân tộc thêm vui tươi, đầm ấm và hạnh phúc.

Năm 2022 là năm có nhiều sự kiện chính trị lớn diễn ra trên địa bàn tỉnh. Do đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định các nhiệm vụ, giải pháp tập trung chỉ đạo thực hiện: Tập trung huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tranh thủ thật tốt sự hỗ trợ của Trung ương, nhất là cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ tỉnh. Triển khai thực hiện Kế hoạch phục hồi, phát triển KT-XH với lộ trình thích hợp, chặt chẽ, hiệu quả, khả thi; phát triển các ngành, lĩnh vực trọng điểm, đột phá gồm: sản xuất nông nghiệp, năng lượng tái tạo, công nghiệp chế biến, du lịch, kinh tế đô thị. Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn đổi mới mô hình tăng trưởng; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số. Tăng cường tuyên truyền, quảng bá về những tiềm năng, thế mạnh và thành tựu phát triển, cần đẩy mạnh xây dựng thương hiệu tỉnh, thương hiệu ngành, địa phương, sản phẩm, gắn với giới thiệu về những kết quả trong công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, tạo sự lan tỏa, cộng hưởng, thúc đẩy thu hút đầu tư vào địa bàn.

Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, bảo đảm phát triển bền vững. Tiếp tục đổi mới giáo dục căn bản, toàn diện gắn với chuyển đổi số. Phát triển văn hóa, xã hội, chú trọng bảo đảm an sinh xã hội, đẩy mạnh giảm nghèo bền vững; chăm lo, cải thiện đời sống Nhân dân. Tăng cường củng cố quốc phòng- an ninh, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định, an toàn góp phần phát triển kinh tế-xã hội.

Tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tăng cường lãnh đạo thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, tạo ra nhận thức thống nhất, đổi mới, sáng tạo, chủ động để tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chương trình đã đề ra. Tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) và các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên; phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong việc phản biện, tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp Nhân dân, tạo sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng, toàn Đảng bộ và Nhân dân Ninh Thuận vô cùng tự hào vì đất nước có một Đảng Cộng sản kiên cường, trung thành với Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lãnh đạo Nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, làm nên những kỳ tích vĩ đại trong lịch sử dân tộc, đóng góp xứng đáng vào phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, vì hòa bình và tiến bộ của nhân loại. Tự hào về Đảng quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân trong tỉnh càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, nguyện đi theo Đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, tiếp tục lãnh đạo Nhân dân ta đẩy mạnh sự nghiệp CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế, thực hiện thắng lợi mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, xây dựng một nước Việt Nam phồn vinh, hòa bình và thịnh vượng.