Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh: Triển khai nhiệm vụ năm 2022

Ngày 11-1, Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh (Đảng ủy Khối) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Trong năm 2021, Đảng ủy Khối và các cấp ủy chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc luôn quan tâm, triển khai toàn diện, đồng bộ công tác xây dựng Đảng, từ đó thực hiện đạt và vượt 9/9 chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ Khối đề ra. Trong năm, có 100% chi, đảng bộ trực thuộc xây dựng và triển khai thực hiện chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp và chương trình công tác kiểm tra, giám sát của cấp trên và cấp mình; các chi, đảng bộ cơ sở thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII); thành lập mới 1 tổ chức cơ sở đảng (TCCĐ) trong doanh nghiệp tư nhân; kết nạp mới 152/150 đảng viên, đạt 101,3% chỉ tiêu Tỉnh ủy giao. Qua đánh giá, xếp loại năm 2021, có 91,4% TCCS Đảng và 98% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ (trong đó, có 20,9% TCCS Đảng và 17,2% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ).

Lãnh đạo Đảng ủy Khối Cơ quan-Doanh nghiệp tỉnh tặng Giấy khen cho các TCCS Đảng đạt tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 2021.

Năm 2022, Đảng ủy Khối tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy các cấp; đẩy mạnh cải cách hành chính, giữ vững kỷ luật, kỷ cương. Đổi mới công tác học tập, quán triệt, triển khai đầy đủ, kịp thời và thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội đảng các cấp; xây dựng TCCS Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh; xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tổ chức đoàn thể vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Cùng với đó, các chi, đảng bộ cơ sở thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025; phấn đấu có từ 90% chi bộ, đảng bộ cơ sở lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; ít nhất 85% TCCS Đảng và 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ (trong đó, có 20% TCCS Đảng và 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ); thành lập mới 1 TCCS Đảng trong doanh nghiệp tư nhân; kết nạp mới 150 đảng viên trở lên.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tặng Giấy khen cho 18 TCCS đảng đạt tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 2021; 6 TCCS đảng có thành tích “đặc biệt xuất sắc” trong từng lĩnh vực năm 2021 và 12 đảng viên đạt tiêu chuẩn “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền (2017-2021).