Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh

Trong những năm qua, xác định vai trò quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát trong xây dựng Đảng, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát theo hướng toàn diện, chất lượng, hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên và củng cố lòng tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Năm 2021, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Tỉnh ủy đã xây dựng chương trình KTGS toàn khóa, năm; xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và ban hành mới nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể hóa nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác KTGS. Cấp ủy, UBKT các cấp tổ chức quán triệt, triển khai các quy định của Đảng, hướng dẫn của UBKT Trung ương về công tác KTGS và thi hành kỷ luật Đảng. Trong quá trình triển khai thực hiện công tác KTGS, cấp ủy, UBKT các cấp đã triển khai thực hiện toàn diện theo quy định của Điều lệ Đảng, bảo đảm về số lượng, chất lượng, nội dung, hiệu lực, hiệu quả; trong đó, coi trọng kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiến hành KTGS những lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm, dư luận xã hội quan tâm. Bên cạnh đó, cấp ủy các cấp luôn quan tâm, chỉ đạo chặt chẽ, phát huy hiệu quả công tác phối hợp giữa UBKT các cấp với các cơ quan thanh tra Nhà nước, cơ quan bảo vệ pháp luật trong việc thực hiện KTGS, giải quyết tố cáo và thi hành kỷ luật cán bộ, đảng viên vi phạm.

Việc đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác KTGS, thi hành kỷ luật Đảng của Đảng bộ tỉnh trong những năm qua có trọng tâm, trọng điểm và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; đã làm rõ và xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, góp phần phòng ngừa, giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Trong năm 2021, Tỉnh uỷ chỉ đạo thực hiện và hoàn thành 2/2 cuộc kiểm tra, hoàn thành 4/5 cuộc giám sát. Tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhân sự bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Các cấp ủy đảng đã tiến hành kiểm tra 336 tổ chức đảng, 464 đảng viên; giám sát 160 tổ chức đảng, 255 đảng viên. UBKT các cấp tiến hành kiểm tra 9 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra 73 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ KTGS và kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng 55 tổ chức đảng; kiểm tra tài chính với 128 tổ chức đảng; giám sát 68 đảng viên và 33 tổ chức đảng. Qua KTGS hầu hết các tổ chức đảng, đảng viên chấp hành tốt các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước và cơ bản thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Kịp thời xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm. Trong năm, cấp ủy, UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 54 đảng viên (cấp ủy kỷ luật 42, UBKT kỷ luật 12); trong đó: khiển trách 42, cảnh cáo 4, cách chức 2, khai trừ 6.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội các cấp nghiêm túc tổ chức phố biến, quán triệt và thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận... của Trung ương và của Tỉnh ủy về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Các ngành, cơ quan, địa phương trong tỉnh tiếp tục chủ động công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí, nhất là chú trọng thực hiện công tác cải cách hành chính, công khai, minh bạch, chuyển đổi vị trí công tác trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Công tác KTGS được triển khai đồng bộ và đạt kết quả tích cực, đã góp phần quan trọng trong xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2021.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác KTGS, thi hành kỷ luật Đảng; tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, năm 2022, Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện tốt Chương trình KTGS; đồng thời, triển khai các cuộc KTGS theo kế hoạch của Trung ương. Tập trung giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư tố cáo đảng viên và tổ chức đảng thuộc thẩm quyền; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đảm bảo đúng quy định; tăng cường giám sát thường xuyên đối với đảng viên. Kịp thời kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; xử lý kỷ luật nghiêm minh trường hợp vi phạm. Tăng cường công tác phối hợp giữa UBKT với các cơ quan liên quan trong công tác KTGS. Chú trọng đôn đốc việc khắc phục các hạn chế, khuyết điểm sau kiểm tra. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Thực hiện có hiệu quả các nhóm giải pháp phòng ngừa, đẩy mạnh thanh tra, KTGS đối với các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực; KTGS việc kê khai tài sản, thu nhập; công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan nhà nước; nâng cao hiệu quả giám sát của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội... Chủ động đấu tranh, phát hiện, xử lý, ngăn chặn các hành vi, vụ việc, vụ án tham nhũng. Gắn công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, quy định về những điều đảng viên không được làm.