Tăng cường thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh

Nhằm đẩy mạnh công tác kỷ luật, kỷ cương hành chính (KLKCHC) trên địa bàn, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tăng cường thực hiện nghiêm KLKCHC đối với cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện các giải pháp quyết liệt, đồng bộ nhằm khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện KLKCHC năm 2021. Thường xuyên quán triệt, phổ biến đến CBCCVC các văn bản pháp luật có liên quan về chấp hành KLKCHC, nhất là thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 5-9-2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp...

 

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính giải quyết hồ sơ kịp thời cho người dân. Ảnh: Văn Nỷ

Tăng cường công tác tự kiểm tra, chấn chỉnh KLKCHC đối với CBCCVC thuộc quyền quản lý; đồng thời, xử lý nghiêm các trường hợp CBCCVC vi phạm KLKCHC, gắn với việc đánh giá, xếp loại, bình xét thi đua hằng tháng, quý, năm đối với từng CBCCVC. Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương của CBCCVC, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý.

Bên cạnh đó, tăng cường hơn nữa vai trò nêu gương, chịu trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chấp hành KLKCHC; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, nhất là tập trung lãnh đạo, xây dựng đội ngũ CBCCVC ngày càng nắm vững chuyên môn, nghiệp vụ; đặt yếu tố kỷ luật và đạo đức công vụ làm nền tảng trong việc xây dựng đội ngũ CBCCVC gương mẫu, tự giác chấp hành kỷ luật, kỷ cương và luôn nỗ lực phấn đấu phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ...