Văn phòng Tỉnh ủy: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

Ngày 13-1, Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công tác văn phòng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Năm 2021, Văn phòng Tỉnh ủy đã phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả toàn diện. Công tác phòng, chống dịch COVID-19 được chỉ đạo quyết liệt, chủ động, kịp thời với các giải pháp hiệu quả, cơ bản kiểm soát được dịch bệnh và thực hiện chuyển hướng thích ứng an toàn, linh hoạt đạt hiệu quả, tạo điều kiện thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội. Chỉ đạo kịp thời, có hiệu quả chủ trương cơ cấu lại kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng; tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm. Tham mưu Thường trực Tỉnh ủy trong chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh triển khai sử dụng phần mềm E-Office trong toàn Đảng bộ tỉnh; triển khai kế hoạch sử dụng phần mềm hệ thống thông tin tổng hợp phục vụ chỉ đạo điều hành cấp ủy và trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh được kịp thời, đáp ứng hiệu quả trong công tác chỉ đạo điều hành …

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Năm 2022, Văn phòng Tỉnh ủy tiếp tục bám sát chương trình công tác của Tỉnh ủy để chủ động tham mưu triển khai thực hiện. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và Kết luận 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Hội nghị Trung ương 4 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đổi mới công tác tham mưu, chủ động nắm bắt thông tin tổng hợp, nhằm phục vụ sự lãnh đạo của cấp ủy trên các lĩnh vực; tập trung tham mưu cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV thành chương trình, kế hoạch cụ thể. Cải tiến phương thức, lề lối làm việc, nâng cao tính chuyên nghiệp, tính kỷ luật, kỷ cương hành chính; phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, giữa các phòng trực thuộc và các cá nhân trong giải quyết công việc…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao những nỗ lực của Văn phòng Tỉnh ủy trong năm qua. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Văn phòng Tỉnh ủy tập trung làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy trong việc triển khai các văn bản chỉ đạo, điều hành. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ chỉ đạo điều hành của cấp ủy đảng; tập trung triển khai vận hành trang Web và chữ ký số ở các cơ quan Đảng; rà soát quy trình đánh giá của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong tổng hợp ký số hóa. Theo dõi các văn bản trên hệ thống để kịp thời tham mưu cho cấp ủy xử lý không để chậm trễ; tham mưu chuyển đổi số qua App trong đảng viên; tham mưu, đề xuất đề án số hóa trong lĩnh vực quản lý, theo dõi triển khai thực hiện nghị quyết tại cơ sở, đánh giá cán bộ tại các cơ quan Đảng. Chú trọng công tác bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ trong đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy…