Quyết định của UBND tỉnh: Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định số 2013/QĐ-UBND ngày 20/10/2021 của UBND tỉnh

Báo điện tử Ninh Thuận giới thiệu Quyết định số 2196/QĐ-UBND, ngày 19-11-2021 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định số 2013/QĐ-UBND ngày 20/10/2021 của UBND tỉnh về Quy định tạm thời các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 giai đoạn 1 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.