Tổ chức chương trình giải đáp vướng mắc, hỗ trợ người nộp thuế bằng phương thức trực tuyến