Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 6

Ngày 22-10, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 6 bàn về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2025 và những năm tiếp theo.

Tham dự có các đồng chí: Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên và lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Hội nghị đã nghe đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy quán triệt Chỉ thị 17-CT/TU ngày 13-10-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai các hoạt động thích ứng an toàn phòng, chống dịch COVID-19 để ổn định đời sống và phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh. Tiếp đó, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thông qua Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về dự thảo Đề án, Nghị quyết xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và dự thảo Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2025 và những năm tiếp theo. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận, cho ý kiến về các tiêu chí cụ thể trong Đề án và các dự thảo Nghị quyết; đi sâu phân tích, đánh giá những kết quả đạt được, những mặt tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, từ đó đề xuất, bổ sung những nhiệm vụ, giải pháp mang tính đột phá và khả thi.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 6.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh các dự thảo đề án, nghị quyết được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bàn bạc, cho ý kiến tại hội nghị lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng, đáp ứng yêu cầu cần thiết, cấp bách phải triển khai trong nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo; đồng thời có tác động to lớn quyết định đến kết quả triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong toàn tỉnh. Đối với Đề án và Nghị quyết về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, đồng chí đánh giá: Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới là một trong những nội dung hết sức quan trọng; có ảnh hưởng, tác động đến việc nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng nói riêng và tình hình thực hiện nhiệm vụ nói chung của tỉnh trong nhiệm kỳ 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030 và năm 2045, đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV. Do đó, yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng các cấp quán triệt nghiêm quan điểm chỉ đạo cũng như mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cơ bản, trọng tâm, đột phá trong các khâu công tác cán bộ đã được đề ra; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp của tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 có tư tưởng chính trị vững vàng; phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, gương mẫu; tư duy, khát vọng đổi mới; năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; có cơ cấu, số lượng và chất lượng phù hợp, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ. Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã được xác định, các cấp, các ngành cần triển khai với quyết tâm, quyết liệt, mạnh mẽ và thật cụ thể, nhất là các nhiệm vụ, giải pháp về công tác đánh giá cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, quy hoạch cán bộ, sử dụng và bố trí cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số…

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận tại Hội nghị.

Nhấn mạnh việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức phải nêu cao tinh thần, trách nhiệm, lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kiên trì, triệt để các nhiệm vụ, giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi, kiên quyết đấu tranh, xử lý các vụ, việc liên quan đến tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa với chủ động phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời đối với hành vi tham nhũng, tiêu cực và bao che, dung túng, tiếp tay cho tham nhũng, tiêu cực hoặc can thiệp, cản trở việc chống tham nhũng với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Chủ động phối hợp tham mưu xây dựng và thực hiện cơ chế phòng ngừa chặt chẽ với mục tiêu kiên quyết, kiên trì, ngăn chặn, từng bước đẩy lùi, tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để giữ cững ổn định chính trị, tạo thuận lợi phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động kỷ cương, liêm chính; tiếp tục nâng cao niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Về triển khai thực hiện Chỉ thị 17-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí yêu cầu: Với mục tiêu bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của người dân, hạn chế đến mức thấp nhất các ca mắc, ca bệnh nặng, tử vong do COVID-19; khôi phục và phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội; thực hiện mục tiêu kép, chuyển sang trạng thái bình thường mới sớm nhất có thể; các cấp ủy, tổ chức đảng phải tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong phòng, chống dịch, thực hiện mục tiêu kép; bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất trong toàn tỉnh. Tích cực triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11-10-2021 của Chính phủ “Quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” và các quy định, hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương. Đẩy nhanh tiến độ tiêm Vắc-xin phòng COVID-19 ở các địa phương; chủ động, kiểm soát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, từng bước khôi phục sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế-xã hội, phấn đấu đưa đời sống, sinh hoạt của Nhân dân dần trở lại trạng thái "bình thường mới" trong năm 2021.