Tổ khảo sát số 1 của Tỉnh ủy làm việc với Thành ủy Phan Rang - Tháp Chàm

Ngày 21-10, Tổ khảo sát số 1 của Tỉnh ủy làm việc với Thành ủy Phan Rang - Tháp Chàm về tình hình thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 14-11-2016 của Tỉnh ủy về huy động nguồn lực ưu tiên xây dựng kết cấu hạ tầng cấp thiết phục vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020. Đồng chí Phan Tấn Cảnh, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU của Tỉnh ủy, trong 5 năm qua, Thành ủy Phan Rang - Tháp Chàm đã chỉ đạo UBND thành phố chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Giai đoạn 2016-2020, thành phố huy động tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 20.687 tỷ đồng, tăng bình quân 11,16%/năm; trong đó, vốn ngân sách nhà nước 6.442 tỷ đồng, vốn của các thành phần kinh tế đạt 14.245 tỷ đồng. Với nguồn vốn huy động, thành phố tập trung đầu tư các công trình xây dựng đô thị, công trình giao thông, hạ tầng giáo dục, y tế... Qua đó, tạo đột phá trên các lĩnh vực, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân.

Đồng chí Phan Tấn Cảnh, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Sau khi nghe ý kiến góp ý của các thành viên trong Tổ khảo sát, kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận nỗ lực thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU của thành phố; qua đó, tạo diện mạo đô thị ngày càng đổi mới, xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh. Đồng chí đề nghị thành phố tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong thực hiện nghị quyết. Tập trung rà soát, nâng cao chất lượng xây dựng và thực hiện quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng phù hợp, chủ động phối hợp với các ngành chức năng trong việc đẩy nhanh giải phóng mặt bằng các công trình, dự án. Đặc biệt, cụ thể hóa các cơ chế, chính sách huy động nguồn lực và tổ chức đầu tư xây dựng có trọng tâm, trọng điểm, nhất là đối với các công trình mang tính động lực để tạo sự lan tỏa, thu hút nguồn lực đầu tư từ nhiều thành phần kinh tế trong giai đoạn tới.