Công an tỉnh Ninh Thuận thông báo dừng hoạt động đối với phần mềm đăng ký, quản lý lưu trú qua mạng internet trên địa bàn tỉnh

Công an tỉnh Ninh Thuận thông báo dừng hoạt động đối với phần mềm đăng ký, quản lý lưu trú qua mạng internet trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận có địa chỉ truy cập là: http:\\luutru.ninhthuan.gov.vn

Thay vào đó, Công dân sẽ triển khai việc đăng ký, quản lý lưu trú qua Cổng dịch vụ công quản lý cư trú thuộc hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với địa chỉ truy cập là: http:\\dichvucong.dancuquocgia.gov.vn