Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển du lịch Ninh Thuận trở thành ngành kinh tế mũi nhọn giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030

Ngày 31-8-2021, Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ký ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển du lịch Ninh Thuận trở thành ngành kinh tế mũi nhọn giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

Nghị quyết nêu: Trong những năm qua, ngành du lịch Ninh Thuận đã có bước phát triển và đạt được những kết quả quan trọng. Giai đoạn 2012-2015, ngành du lịch tỉnh đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra; giai đoạn 2016 - 2020, tuy chịu tác động của đại dịch Covid-19, nhưng ngành du lịch tỉnh vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng; lượt khách tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 9,7%/năm, thu nhập xã hội từ hoạt động du lịch bình quân đạt 3,9%/năm, ngành du lịch đóng góp 8% GRDP. Tính chung cả giai đoạn 2012 - 2020, lượt khách tăng trưởng bình quân hàng năm 6,9%/năm; thu nhập xã hội từ hoạt động du lịch bình quân đạt 11,4%/năm. Hạ tầng du lịch và cơ sở vật chất phục vụ ngành du lịch, dịch vụ ngày càng phát triển theo hướng nâng cao chất lượng. Sản phẩm du lịch ngày càng phong phú, đa dạng với nhiều điểm đến mới, hấp dẫn và có tính đặc thù. Công tác xúc tiến, quảng bá, thu hút đầu tư có nhiều tiến bộ; liên kết, hợp tác phát triển du lịch được đẩy mạnh. Công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch được tăng cường.

Tháp PoKlong Garai- Di tích quốc gia đặc biệt tại phường Đô Vinh (Tp.Phan Rang-Tháp Chàm). Ảnh: Văn Nỷ

Tuy nhiên, ngành du lịch của tỉnh vẫn còn phát triển chậm so với các tỉnh trong khu vực; tốc độ tăng trưởng chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế. Cơ sở vật chất, hạ tầng phục vụ du lịch còn hạn chế, thiếu các sản phẩm du lịch mang tính độc đáo, đặc sắc, còn ít các dịch vụ vui chơi, giải trí để thu hút du khách lưu trú dài ngày. Công tác xúc tiến, quảng bá du lịch còn hạn chế, hiệu quả chưa cao. Nguồn nhân lực phục vụ du lịch chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển. Công tác liên kết phát triển du lịch với các tỉnh, thành phố còn hạn chế. Một số dự án du lịch đầu tư kéo dài, chậm tiến độ.

Nguyên nhân của những hạn chế trên chủ yếu là nhận thức, tư duy trong lãnh đạo, chỉ đạo về phát triển du lịch có lúc, có việc chưa đồng thuận, thống nhất cao; việc thực hiện một số chủ trương, giải pháp phát triển du lịch là ngành kinh tế tổng hợp và trở thành ngành kinh tế mũi nhọn chưa có bước đi thích hợp; chưa khai thác, phát huy tối đa hiệu quả các tiềm năng lợi thế, sản phẩm đặc thù của tỉnh trong phát triển vùng du lịch trọng điểm, du lịch có đẳng cao cấp, du lịch cộng đồng. Phương thức tổ chức điều hành triển khai một số nội dung, nhiệm vụ chưa nhất quán, đồng bộ, mạnh mẽ. Cơ chế, chính sách để huy động các nguồn lực đầu tư phát triển du lịch, dịch vụ chưa hiệu quả; công tác xã hội hoá trong lĩnh vực du lịch còn hạn chế.

Nhằm phát triển du lịch Ninh Thuận trở thành ngành kinh tế mũi nhọn giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra 4 quan điểm về phát triển du lịch với yêu cầu: Phát triển du lịch là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và của toàn xã hội; có sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của các cấp ủy đảng; phát huy mạnh mẽ vai trò động lực của doanh nghiệp và cộng đồng dân cư.

Về Mục tiêu chung, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định phát triển du lịch theo hướng toàn diện, cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; có tính chuyên nghiệp; cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật phục vụ du lịch tương đối đồng bộ, hiện đại; đa dạng hoá và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch; xây dựng sản phẩm du lịch mang tính đặc thù, có tính cạnh tranh cao, có thương hiệu. Phát triển văn hoá du lịch tỉnh Ninh Thuận mang tính đặc thù, văn minh, thân thiện, an toàn gắn với bảo tồn văn hoá truyền thống và đa dạng sinh học.

Hình thành khu du lịch quốc gia; quy hoạch rõ Khu vực phát triển du lịch chất lượng cao, du lịch phổ thông. Hướng tới hình thành các khu du lịch có quy mô lớn, đẳng cấp cao, loại hình độc đáo với chất lượng dịch vụ tốt nhất, có tính cạnh tranh cao. Tăng cường liên kết, kết nối với các tuyến du lịch quốc gia và các địa phương trong khu vực. Xây dựng Ninh Thuận trở thành điểm đến quan trọng trong chuỗi du lịch duyên hải miền Trung; phấn đấu thu hút du khách tăng 7-8%/năm.

Một số chỉ tiêu cụ thể như sau: Đến năm 2025, phấn đấu thu hút 3,5 triệu lượt khách, trong đó: khách quốc tế chiếm khoảng 12-13%; doanh thu ngành du lịch đạt khoảng 2.900 tỷ đồng, đóng góp 13% GRDP và giải quyết việc làm cho 15% lao động của toàn tỉnh. Đến năm 2030, du lịch Ninh Thuận thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn và phát triển bền vững. Ninh Thuận trở thành điểm đến du lịch đặc biệt hấp dẫn, có năng lực cạnh tranh cao so với khu vực và cả nước. Phấn đấu đón 6 triệu lượt khách, trong đó: khách quốc tế chiếm khoảng 14-15%, doanh thu ngành du lịch đạt khoảng 5.900 tỷ đồng, đóng góp 15% GRDP và giải quyết việc làm cho 20% lao động của toàn tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra 8 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm đó là:

Đổi mới nhận thức, tư duy về phát triển du lịch

Tập trung tuyên truyền, quán triệt và triển khai sâu rộng các quan điểm, chủ trương của Đảng về phát triển du lịch theo tinh thần Nghị quyết số 08 NQ/TW của Bộ Chính trị, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của phát triển du lịch; nhận thức du lịch là ngành kinh tế dịch vụ tổng hợp, mang nội dung văn hóa và nhân văn sâu sắc, tạo động lực cho các ngành, lĩnh vực khác phát triển, đem lại hiệu quả kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, chính trị, đối ngoại và an ninh, quốc phòng.

Đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển du lịch theo quy luật kinh tế thị trường, đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; phát triển du lịch phải mang tính đột phá, lấy lợi ích quốc gia, lợi ích xã hội, lợi ích của người dân là mục tiêu tiên quyết; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế và tài nguyên thiên nhiên của tỉnh, nhằm tạo ra các sản phẩm đặc thù, khác biệt, có sức cạnh tranh cao.

Nâng cao ý thức của doanh nghiệp du lịch, cộng đồng dân cư trong ứng xử văn minh, thân thiện với khách du lịch, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên và môi trường du lịch, góp phần phát triển bền vững, nâng cao uy tín, thương hiệu du lịch Ninh Thuận.

Hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển du lịch

Rà soát sửa đổi, bổ sung các cơ chế chính sách đủ mạnh và phù hợp để thu hút đầu tư phát triển du lịch, tạo sự đột phá về phát triển hệ thống cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật phục vụ du lịch.

Ưu tiên nguồn lực cho công tác quy hoạch, đào tạo nguồn nhân lực du lịch; công tác nghiên cứu thị trường, xúc tiến quảng bá, phát triển sản phẩm du lịch; bảo vệ tài nguyên và môi trường du lịch.

Tiếp tục ban hành chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng tại các địa phương có tiềm năng phát triển; khuyến khích, tạo điều kiện phát triển các điểm, khu du lịch có tiềm năng thu hút khách du lịch; phát triển du lịch làng nghề, nhất là các nghề truyền thống như: dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp, gốm Bàu Trúc.

Tiếp tục khuyến khích, hỗ trợ phát triển tuyến xe buýt Phan Rang đi sân bay Cam Ranh chất lượng cao; tuyến xe buýt Phan Rang đi các điểm đến tham quan du lịch, mua sắm trong tỉnh; phát triển xe điện phục vụ khách tham quan theo tuyến cố định.

Phát triển ngành Du lịch mang tính chuyên nghiệp, hiện đại và bền vững

Rà soát, điều chỉnh, bổ sung hoàn chỉnh các loại quy hoạch phát triển du lịch, từ quy hoạch du lịch tích hợp với quy hoạch chung của tỉnh, tới những quy hoạch mang tính chất vùng, đặc thù, quy hoạch phân khu phải sớm được hình thành, đảm bảo hiệu quả, khả thi và đồng bộ với các quy hoạch khác.

Phát triển du lịch theo hướng ưu tiên phát triển kết cấu hạ tầng du lịch; phát triển không gian du lịch theo lãnh thổ và sản phẩm du lịch hợp lý, phù hợp với tiềm năng và lợi thế của địa phương, trong đó chú trọng phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù, sản phẩm du lịch mới lạ, sản phẩm du lịch bổ trợ mang nét đặc trưng riêng của Ninh Thuận và có khả năng cạnh tranh cao.

Phát triển đa dạng hóa thị trường khách du lịch quốc tế và nội địa; trong đó tập trung khai thác, mở rộng thị trường nội địa đi vào chiều sâu; đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”.

Xây dựng, hình thành và phát triển thương hiệu du lịch Ninh Thuận ngang tầm với tiềm năng, lợi thế của tỉnh trên cơ sở xây dựng và phát triển thương hiệu của các khu du lịch, điểm du lịch tại các địa phương và thương hiệu sản phẩm du lịch.

Tăng cường đầu tư phát triển hệ thống cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật ngành du lịch

Dành nguồn lực thích hợp từ ngân sách Nhà nước gắn với nguồn lực từ khu vực tư nhân theo hình thức đối tác công-tư để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ; tăng cường liên kết vùng, kết nối giữa các địa phương với kế hoạch phát triển tương xứng; mở rộng kết nối giao thông tới các khu, điểm du lịch; đầu tư các công trình cấp thoát nước, bãi đỗ xe, nhà vệ sinh công cộng tại các địa bàn trọng điểm du lịch.

Đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng khu du lịch quốc gia Ninh Chữ và các khu vực du lịch thuộc dải ven biển từ Bình Tiên - Vĩnh Hy đến Cà Ná - Mũi Dinh. Đầu tư bến cảng thuỷ nội địa chuyên dụng cho khách du lịch; kêu gọi đầu tư dự án khôi phục tuyến đường sắt răng cưa Phan Rang - Đà Lạt kết hợp phát triển du lịch.

Phát triển hệ thống cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ du lịch chất lượng cao, hiện đại, tiện nghi đồng bộ, đáp ứng nhu cầu của khách du lịch; trong đó tập trung phát triển các khách sạn, khu resort cao cấp; tổ hợp khách sạn kết hợp trung tâm thương mại, trung tâm hội nghị, hội thảo quốc gia, quốc tế kết hợp nghỉ dưỡng ở các khu vực ven biển.

Đầu tư tôn tạo, bảo tồn và phát huy giá trị các di tích văn hóa - lịch sử; cơ sở vật chất tại các làng nghề truyền thống có giá trị khai thác du lịch; đầu tư nâng cấp các thiết chế văn hóa đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch.

Đổi mới, hoàn thiện hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, đẩy nhanh thực hiện quá trình chuyển đổi số trong ngành du lịch; số hóa các thông tin về các điểm đến du lịch Ninh Thuận.

Phát triển nguồn nhân lực phục vụ du lịch

Phát triển nguồn nhân lực du lịch theo cơ cấu hợp lý, bảo đảm số lượng, chất lượng, cân đối về cơ cấu ngành nghề, sản phẩm du lịch đặc thù, đáp ứng yêu cầu cạnh tranh, hội nhập; có chính sách khuyến khích thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực và thị trường lao động toàn diện, nâng cao chất lượng nhân lực du lịch cả về quản lý nhà nước, quản trị doanh nghiệp và kỹ năng nghề du lịch; chú trọng đào tạo nhân lực quản lý cấp cao và lao động có tay nghề; khuyến khích hình thành đội ngũ tình nguyện viên hướng dẫn, hỗ trợ khách du lịch.

Đẩy mạnh xã hội hóa công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch; tăng cường năng lực các cơ sở đào tạo, trường đào tạo nghề du lịch chất lượng cao; đa dạng hóa các hình thức đào tạo; chú trọng đào tạo kỹ năng nghề và kỹ năng mềm cho lực lượng lao động trực tiếp phục vụ du lịch, đặc biệt là đội ngũ hướng dẫn viên, thuyết minh viên du lịch tại các điểm du lịch; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho cộng đồng dân cư tham gia kinh doanh dịch vụ du lịch, góp phần quảng bá điểm đến, hình ảnh du lịch Ninh Thuận.

Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch

Đổi mới, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch; trong đó chú trọng đổi mới về hình thức, nội dung, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch đảm bảo tính chuyên nghiệp và hiệu quả; sử dụng hợp lý để phát huy hiệu quả tuyên truyền của hệ thống truyền thông đại chúng và trang mạng xã hội.

Kết hợp sử dụng nguồn lực của Nhà nước và huy động nguồn lực xã hội trong hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch.

Đẩy mạnh hoạt động liên kết, hợp tác phát triển du lịch

Tăng cường hoạt động liên kết, hợp tác song phương và đa phương về du lịch; trong đó ưu tiên về liên kết, hợp tác với các tỉnh lân cận hình thành trọng điểm du lịch khu vực để phát triển sản phẩm du lịch đặc thù, xúc tiến quảng bá du lịch; phát huy tiềm năng, thế mạnh của tỉnh và khai thác tốt các cơ hội, nguồn lực để phát triển.

Đẩy mạnh hợp tác với các tỉnh, thành phố trong cả nước và tổ chức quốc tế để trao đổi kinh nghiệm, tranh thủ hỗ trợ kỹ thuật, thu hút đầu tư, khai thác thị trường du lịch và đào tạo nguồn nhân lực du lịch.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch; đẩy nhanh thực hiện chuyển đổi số đối với hoạt động du lịch

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch; nâng cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền địa phương các cấp trong việc xây dựng nếp sống văn minh, xây dựng môi trường du lịch đảm bảo an ninh, an toàn, xanh, sạch, đẹp, thân thiện. Tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy quản lý nhà nước về du lịch từ tỉnh đến cơ sở đảm bảo đồng bộ, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; kiện toàn, phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh và các huyện, thành phố.

Đẩy nhanh việc chuyển đổi số đối với hoạt động ngành Du lịch; trong đó tập trung ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động du lịch thông minh, công tác xúc tiến, quảng bá du lịch, quản lý khách du lịch; thống kê, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu ngành du lịch, kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia. Ứng dụng công nghệ số để kết nối nhằm hỗ trợ và tăng tính trải nghiệm cho khách du lịch; sử dụng tối đa các giao dịch điện tử trong hoạt động du lịch.

Về tổ chức thực Nghị quyết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các huyện ủy, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết này nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động trong toàn Đảng bộ và Nhân dân, thực hiện có hiệu quả các nội dung đề ra; theo chức năng, nhiệm vụ, xây dựng và triển khai kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết.