Định hướng, góp ý dự thảo Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030, Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025

Ngày 29-6, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT-DL) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc định hướng, góp ý dự thảo Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030 và Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025.

Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030 hướng đến mục tiêu: Khơi dậy khát vọng cống hiến vì Tổ quốc, phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa và con người Việt Nam, từng bước xây dựng văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Cụ thể, chỉ tiêu phát triển văn hóa đến năm 2030: 100% các bộ, ngành, địa phương xây dựng và thực hiện hiệu quả Quy tắc ứng xử văn hóa trong các lĩnh vực chuyên ngành theo chức năng, nhiệm vụ; 100% đơn vị hành chính cấp tỉnh, huyện có Trung tâm Văn hóa - Thể thao; 100% đơn vị hành chính cấp xã có nhà văn hóa. 100% các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có bảo tàng, thư viện cấp tỉnh. Có ít nhất 5 di sản văn hóa vật thể và di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh; 80% các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được nâng cao mức hưởng thụ văn hóa, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; tập trung ưu tiên xây dựng các đề án, dự án và triển khai thực hiện bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số có dân số dưới 10.000 người; doanh thu của các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP…

Các đại biểu dự hội thảo tại điểm cầu tỉnh ta.

Đối với Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025, Bộ VHTT-DL dự kiến chủ trì thực hiện 7 nhiệm vụ cụ thể: Tổng kết, đánh giá, hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển du lịch; ứng dụng khoa học và công nghệ hiện đại, công nghệ số trong ngành du lịch; tập trung đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ du lịch; phát triển sản phẩm du lịch và quản lý chất lượng dịch vụ du lịch; hỗ trợ doanh nghiệp du lịch phục hồi, phát triển trong bối cảnh tác động của đại dịch COVID-19; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và thị trường lao động du lịch bền vững; phát triển thị trường, tăng cường xúc tiến, quảng bá và đẩy mạnh hợp tác quốc tế về du lịch.

Tại Hội nghị, đại biểu các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức đóng góp nhiều ý kiến hoàn thiện các dự thảo, chú trọng tập trung công tác phối hợp để triển khai tốt các nhiệm vụ dự kiến đề ra; đầu tư, khai thác cơ sở hạ tầng phát triển văn hóa, du lịch; xây dựng cơ chế đặc thù tạo sức mạnh đột phá phát triển du lịch biển đảo; xúc tiến hợp tác phát triển văn hóa, du lịch.