Giai đoạn 2011-2020: Thu hút 23.784 tỷ đồng đầu tư vào lĩnh vực du lịch

Thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển ngành du lịch (DL) Ninh Thuận đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Chương trình hành động số 134-CTr/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển DL trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Trong giai đoạn 2011-2020, tổng vốn đầu tư cho phát triển DL trên địa bàn tỉnh là 23.784 tỷ đồng; trong đó, nguồn vốn từ ngân sách nhà nước 4.031 tỷ đồng, chiếm 16,9%; nguồn vốn từ các thành phần kinh tế 19.753,5 tỷ đồng, chiếm 83,1%.

Dự án du lịch Sunbay Park Hotel&Resort tại khu vực biển Bình Sơn-Ninh Chữ điểm nhấn trong thu hút đầu tư vào lĩnh vực DL.

Nhờ chính sách thu hút đầu tư hiệu quả, đến cuối năm 2020, có 30 dự án DL được cấp quyết định chủ trương đầu tư với tổng vốn đăng ký 19.753,5 tỷ đồng.