Giải đáp pháp luật

(NTO) Hỏi: Ông Trần Thanh Toàn, Phòng GD-ĐT Tp. Phan Rang-Tháp Chàm hỏi: Tập thể có 2 năm liên tục được UBND tỉnh tặng “Cờ thi đua” có đủ tiêu chuẩn đề nghị tặng “Cờ thi đua Chính phủ” không?

Trả lời: Theo qui định tại Điều 25, Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003 thì

“Cờ thi đua của Chính phủ” được xét tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau:

1. Có thành tích, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ được giao trong năm; là tập thể tiêu biểu xuất sắc trong toàn quốc;

2. Có nhân tố mới, mô hình mới tiêu biểu cho cả nước học tập;

3. Nội bộ đoàn kết, đi đầu trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng và các tệ nạn xã hội khác.

Và theo qui định tại khoản 2, Điều 16, Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng thì: “Cờ thi đua của Chính phủ” tặng cho các tập thể tiêu biểu xuất sắc trong toàn quốc được lựa chọn trong số những tập thể đã được tặng “Cờ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương”, bao gồm: những tập thể dẫn đầu trong từng lĩnh vực, ngành nghề toàn quốc và những tập thể tiêu biểu nhất trong phong trào thi đua toàn quốc của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo qui định trên thì Tập thể đã được UBND tỉnh tặng “Cờ thi đua” đồng thời là tập thể tiêu biểu xuất sắc nhất trong số các tập thể đã được UBND tỉnh tặng “Cờ thi đua” mới được xem xét đề nghị tặng “Cờ thi đua của Chính phủ” .