Quí I-2011, giải ngân 451,2 tỷ đồng vốn đầu tư cơ bản

Quý I-2011, Kho bạc Nhà nước tỉnh đã giải ngân 451,2 tỷ đồng, đạt 33% so với kế hoạch vốn giao (tăng 12,1% so với cùng kỳ năm 2010).

Các nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình XDCB
(công trình đường trung tâm huyện Ninh Hải)

Để đạt được kết quả trên, Kho bạc Nhà nước đã chú trọng tăng cường công tác quản lý, kiểm soát, thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản, vốn chương trình mục tiêu, vốn sự nghiệp. Ngành đã phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch-Đầu tư và Phòng Tài chính các huyện, thành phố thực hiện kế hoạch thanh toán vốn đầu tư XDCB, theo dõi nguồn vốn và kế hoạch vốn, quyết toán các dự án công trình hoàn thành; giải quyết những vướng mắc trong quá trình giải ngân vốn cho các dự án; đôn đốc thu hồi tạm ứng vốn đầu tư theo hợp đồng, nhất là đối với các công trình, dự án sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản, đảm bảo ngân sách Nhà nước được sử dụng có hiệu quả và theo đúng quy định của pháp luật.