Thông báo nghỉ lễ và treo cờ nhân dịp Tết Dương lịch năm 2020

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo việc nghỉ lễ và treo cờ nhân dịp Tết Dương lịch 2020, như sau:

1. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh được nghỉ Tết Dương lịch năm 2020 vào ngày 1-1-2020 (thứ Tư).

2. Tất cả các cơ quan Đảng, Đoàn thể, Nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, trường học, bệnh viện và nhà dân treo cờ Tổ quốc vào ngày 1-1-2020.

3. Các cơ quan, đơn vị trong tỉnh tổ chức trực cơ quan trong thời gian nghỉ Tết Dương lịch năm 2020 theo quy định.