Công nhận loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện

Ngày 6-11-2019, UBND tỉnh ban hành các Quyết định số 1780/QĐ-UBND, 1781/QĐ-UBND công nhận loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, công nhận loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện ở huyện Thuận Bắc và Tp. Phan Rang - Tháp Chàm vì đạt đủ các tiêu chí quy định tại Thông tư số 17/2013/TT-BYT ngày 6-6-2013 của Bộ Y tế quy định tiêu chí và hướng dẫn kiểm tra, công nhận loại trừ bệnh phong ở quy mô cấp tỉnh và huyện.

Theo quy định, tiêu chí loại trừ bệnh phong ở quy mô cấp huyện là trong 3 năm liên tục tính đến thời điểm kiểm tra có tỷ lệ lưu hành bệnh phong dưới 0,2/10.000 dân; 100% người bệnh phong khuyết tật được chăm sóc khuyết tật và phục hồi chức năng; 100% người bệnh phong được hòa nhập cộng đồng và không có sự phân biệt đối xử, kỳ thị người bệnh phong và 100% người bệnh phong nghèo có khuyết tật đặc biệt nặng hoặc khuyết tật nặng có nhà ở.