Liên minh Hợp tác xã:

Đưa kinh tế tập thể đóng góp cao trong tỷ trọng nền kinh tế tỉnh

Liên minh Hợp tác xã (HTX) vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hoạt động năm 2010; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2011.

Trong năm 2010, vị trí, vai trò của liên minh HTX càng được phát huy tốt hơn, đã tập trung thực hiện có hiệu quả việc củng cố, chuyển đổi và phát triển HTX theo luật trên địa bàn tỉnh; phối hợp giải quyết cơ bản những tồn tại vướng mắc về công tác tổ chức, bộ máy HTX; về quản lý, tài chính, xử lý công nợ, tư vấn hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các HTX, đưa kinh tế tập thể của tỉnh nhà từng bước ổn định và phát triển.

Trong năm 2011, Liên minh HTX đề ra mục tiêu phấn đấu: tập trung củng cố nâng cao chất lượng các đơn vị kinh tế tập thể, nhất là HTX, đưa kinh tế tập thể đóng góp ngày càng cao trong tỷ trọng nền kinh tế của tỉnh (12-13% GDP toàn tỉnh). Phát triển tổ hợp tác, HTX trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề; mở rộng quy mô hoạt động theo hướng dịch vụ đa ngành nghề, góp phần xóa đói giảm nghèo, tạo thêm viêc làm, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của xã viên và cộng đồng dân cư địa phương, xây dựng mô hình nông thôn theo tiêu chí mới. Phấn đấu thu nhập bình quân của xã viên HTX và tổ hợp tác đạt 800.000-900.000 đồng/người/tháng; Giá trị sản xuất kinh doanh HTX tăng 8%, 95 HTX kinh doanh có lãi; xây dựng 10-12 mô hình HTX điển hình tiên tiến.