Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Thuận Bắc, nhiệm kỳ 2019-2024

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thuận Bắc vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đồng chí Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đến dự.

Nhiệm kỳ qua, Mặt trận các cấp huyện Thuận Bắc đã thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp hành động; tập hợp và vận động các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống yêu nước, tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Vai trò của tổ chức Mặt trận và các thành viên được phát huy thông qua các hoạt động giám sát, phản biện xã hội. Mặt trận các cấp trong huyện đã huy động nguồn lực xây dựng, sửa chữa được 344 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, với kinh phí trên 7 tỷ đồng; huy động, tiếp nhận trên 11,3 tỷ đồng từ nhân dân để tham gia xây dựng nông thôn mới…, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng tại địa phương.

Trong nhiệm kỳ 2019 2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thuận Bắc tăng cường củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, hướng mạnh về cơ sở để triển khai và thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua; phấn đấu 100% khu dân cư thực hiện đầy đủ các nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; 100% khu dân cư đạt tiêu chuẩn “Khu dân cư văn hóa”; 95% trở lên hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”...

Đại hội đã hiệp thương cử 42 vị đại diện làm thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thuận Bắc khóa IV, nhiệm kỳ 2019-2024.