Trường Chính trị tỉnh: Hội thảo khoa học với chủ đề “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”

Hướng tới kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2019), ngày 26-4, Trường Chính trị tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường mở rộng lần thứ I-năm 2019, với chủ đề “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Tại hội thảo, cán bộ, giảng viên, công nhân viên, học viên nhà trường được ôn lại lịch sử quá trình hoạt động cách mạng, những đóng góp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với đất nước, dân tộc. Đồng thời, hội thảo tập trung thảo luận, nghiên cứu làm rõ các nội dung quan trọng, những giá trị cốt lõi trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng và củng cố Đảng cầm quyền; xây dựng Xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; phác thảo lý luận sự nghiệp đổi mới ở nước ta...

Hội thảo khoa học cấp trường mở rộng lần thứ I năm 2019 với chủ đề
“50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Thông qua hội thảo nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi trong tập thể nhà trường về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó, từng bước nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của nhà trường.