Tp. Phan Rang –Tháp Chàm: Tập trung các nguồn lực đầu tư, tạo bước phát triển mới về kinh tế - xã hội

(NTO) Qua 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015- 2020, tuy còn có những khó khăn nhất định, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố và sự nỗ lực của các cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở, thành phố đã đạt một sổ chỉ tiêu, mục tiêu quan trọng, tạo bước đột phá về phát triển kinh tế-xã hội, tác động tích cực đến tư tưởng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Theo báo cáo của UBND Tp. Phan Rang-Tháp Chàm, qua 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI, đến nay toàn thành phố đã đạt một số chỉ tiêu, mục tiêu cơ bản có tính định hướng và tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội của thành phố. Đến nay quy mô kinh tế của thành phố tăng 1,47 lần so với năm 2015. Tốc độ tăng trưởng bình quân trong 3 năm (2016-2018), đạt 11,1%/năm. Về cơ cấu kinh tế, lĩnh vực thương mại - dịch vụ chiếm 62,5%; công nghiệp - xây dựng chiếm 29,7%; nông nghiệp - thủy sản chiếm 7,8%. Giá trị sản phẩm nông nghiệp trên diện tích canh tác ước đạt 220,7 triệu đồng/ha/năm; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2018, ước đạt 2.200 tỷ đồng, đạt 104,7%. Đến nay thu nhập bình quân của người dân đạt 59,37 triệu đồng/người/năm; giải quyết việc làm 13.705 lao động, bình quân 4.568 lao động/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 2,28% (vượt 0,72% chỉ tiêu)...

Tp. Phan Rang - Tháp Chàm chú trọng phát triển thương mại - dịch vụ
tạo động lực phát triển kinh tế.Ảnh: V.M

Điểm nổi bật, UBND thành phố đã triển khai thực hiện khá toàn diện Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 22-7-2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về phát triển thương mại - dịch vụ thành phố đến năm 2020. Theo đó, UBND thành phố đã xác định nâng cao chất lượng hoạt động thương mại và dịch vụ là động lực, để từng bước phát triển thành phố trở thành trung tâm thương mại - dịch vụ du lịch của tỉnh, là trung tâm trung chuyển hàng hóa, đầu mối kinh doanh, buôn bán cả trong và ngoài tỉnh. Đến nay tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ hằng năm đạt khoảng 15.000 tỷ đồng, tăng bình quân 15,1%/năm. Số cơ sở sản xuất-kinh doanh của các thành phần kinh tế trên địa bàn thành phố phát triển nhanh về số lượng và năng lực kinh doanh; hệ thống chợ phát triển theo quy hoạch được đầu tư nâng cấp và xây dựng mới theo hướng xã hội hóa. Phát triển mạnh các nhà phân phối, nhiều cửa hàng, đại lý; các tuyến phố văn minh đô thị mua bán tập trung từng bước được hình thành, đáp ứng nhu cầu sản xuất, mua sắm và tiêu dùng của Nhân dân. UBND thành phố cũng đã triển khai thực hiện có kết quả Chỉ thị 12-CT/TU ngày 30-12-2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2016 – 2020. Đến nay, ngành Công nghiệp-Xây dựng của thành phố tăng trưởng bình quân đạt 11,7%/năm; tỷ trọng ngành công nghiệp-xây dựng có xu hướng giảm dần qua các năm, chiếm 29,7% trong cơ cấu kinh tế chung của thành phố. Sản xuất tiểu, thủ công nghiệp của thành phố có bước phát triển khá ổn định, chiếm tỷ trọng không nhỏ trong giá trị sản xuất ngành công nghiệp, chủ yếu là kinh tế hộ gia đình, cá thể (chiếm trên 95%). Hằng năm, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho khoảng 22.000 - 23.000 lao động. Riêng năm 2018, giá trị sản xuất ngành xây dựng ước đạt 2.382 tỷ đồng, tăng bình quân 11,07%/năm. Triển khai thực hiện quy hoạch theo tiêu chí đô thị văn minh, hiện đại; nhiều dự án hạ tầng giao thông, hạ tầng các khu đô thị, khu dân cư tiếp tục được đầu tư.

Tp. Phan Rang - Tháp Chàm trên đường phát triển. Ảnh: V.M

Ngoài ra, UBND thành phố cũng đã triển khai thực hiện có kết quả quả Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 16-8-2016 của Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để nâng cao chất lượng các tiêu chí đô thị loại II, giai đoạn 2016 - 2020. Đến nay, thành phố đã huy động vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn đạt trên 11 ngàn tỷ đồng; nhiều dự án hạ tầng đô thị quy mô lớn được đầu tư. Triển khai việc trồng cây xanh ở các tuyến đường chính, đến nay diện tích cây xanh toàn thành phố đạt 9m2/người; cây xanh công cộng đạt 4m2/người, góp phần tạo cảnh quang, môi trường thành phố xanh-sạch-đẹp và văn minh, hiện đại trong tiến trình lên đô thị loại II.

Trong thời gian đến, để phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI đề ra, UBND thành phố tiếp tục cụ thể hoá và quyết tâm thực hiện thắng lợi các chương trình hành động, đề án, kế hoạch của Tỉnh ủy, Thành ủy; tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế; tiếp tục đổi mới phương thức huy động và phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư; đồng thời tranh thủ tối đa sự hỗ trợ của Trung ương, tỉnh để đầu tư hạ tầng đô thị, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố. Trước mắt trong năm 2019, thành phố tập trung phát triển thương mại - dịch vụ; khai thác tiềm năng và lợi thế của thành phố để phát triển các chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ; nâng cao chất lượng và đa dạng hóa các loại hình dịch vụ-du lịch, gắn phát triển văn hóa với phát triển du lịch; tăng cường đầu tư, phát triển và khai thác du lịch biển; tạo điều kiện và hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào dịch vụ thương mại-du lịch; đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tăng cường hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nâng cao năng lực sản xuất, phát huy sản xuất các sản phẩm chủ lực và khai thác có hiệu quả các năng lực sản xuất mới... Toàn thành phố phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng 13-14%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên 3.800 tỷ đồng/năm; cơ cấu các ngành kinh tế: thương mại-dịch vụ: 62-63%; công nghiệp-xây dựng: 30-31%; nông nghiệp-thủy sản: 7-8%; kim ngạch xuất khẩu đạt 75 triệu USD; thu ngân sách thành phố đạt 517 tỷ đồng...

Tuy nhiên, qua phân tích và đánh giá chung, bên cạnh những kết quả đạt được, thành phố cũng còn những khó khăn, hạn chế cần tiếp tục phấn đấu trong thời gian tới: Tổng giá trị sản xuất của thành phố tuy có tăng trưởng nhưng tốc độ bình quân hằng năm còn thấp; một số dự án đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị tiến độ triển khai còn chậm; thu ngân sách đạt tiến độ kế hoạch, nhưng một số khoản thu còn thấp. Công tác quản lý đất đai chưa thật chặt chẽ, việc xử lý những sai phạm về đất đai, xây dựng chưa thật kiên quyết; kết quả giảm nghèo và cận nghèo tuy đạt mục tiêu, nhưng chưa bền vững. Đó là những thách thức đặt ra cho toàn Đảng bộ và Nhân dân thành phố từ nay đến cuối nhiệm kỳ để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI đã đề ra.