Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Bác Ái lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Trong 2 ngày 21 và 22-3, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bác Ái tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024.

Trong nhiệm kỳ qua, công tác Mặt trận trên địa bàn huyện đã đạt thành tích đáng phấn khởi, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Mặt trận và các tổ chức thành viên trong huyện đã vượt qua khó khăn, nỗ lực phấn đấu thực hiện có kết quả các nhiệm vụ, từng bước đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tập trung hướng về cơ sở; quan tâm tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức và ý thức tự giác thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các cuộc vận động và phong trào thi đua, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng “Quỹ vì người nghèo” gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Bác Ái lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Ảnh: A.Tuấn

Nhiệm kỳ 2019-2024, Mặt trận các cấp trong huyện tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng với hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong huyện ra sức thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quyết tâm hoàn thành mục tiêu giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. Trong nhiệm kỳ, phấn đấu 70% khu dân cư triển khai thực hiện tốt nội dung các cuộc vận động; 100% khu dân cư tổ chức tốt “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc”; trên 85% số gia đình đăng ký đạt danh hiệu gia đình văn hoá, trên 70% thôn, đạt thôn văn hoá; 100% thôn xây dựng và thực hiện tốt quy ước khu dân cư…

Đại hội đã hiệp thương cử 53 vị đại diện làm thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa X và cử 18 đại biểu dự đại hội cấp trên. Đồng chí Trần Hữu Đức được bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bác Ái khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024.