Công bố mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) vừa ban hành Quyết định số 101/QĐ-BKHCN về việc công bố Mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại địa phương.

Việc xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo mô hình khung công bố kèm theo Quyết định số 101/QĐ-BKHCN được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 5-3-2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước và Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10-10-2014 của Bộ KH&CN Quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 5-3-2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng, gồm 3 phần chính: Hướng dẫn xác định phạm vi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng cho các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại địa phương. Hướng dẫn việc xây dựng, áp dụng theo các điều khoản của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, bao gồm tổng quan về những thay đổi cơ bản của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 so với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008; nội dung của mô hình hệ thống quản lý chất lượng, các phụ lục và hướng dẫn kèm theo. Mẫu quy trình xử lý công việc, bao gồm Quy trình mẫu dạng lưu đồ, Quy trình mẫu dạng diễn giải chi tiết và Quy trình mẫu gồm cả dạng lưu đồ và diễn giải chi tiết để cơ quan tham khảo, xây dựng các quy trình giải quyết công việc của cơ quan.

Với kết cấu mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng như trên, các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại địa phương có thể nắm được cách thức để xác định rõ phạm vi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng của cơ quan, qua đó liên tục cải tiến và cập nhật sự thay đổi các thủ tục hành chính, các văn bản pháp quy để hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng của đơn vị; cơ quan có thể chủ động nghiên cứu và xây dựng các tài liệu theo yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; phần mỗi cơ quan có thể tìm hiểu và sử dụng quy trình xử lý công việc mẫu một cách hợp lý nhất, phù hợp nhất với thủ tục hành chính mà tổ chức đang thực hiện để triển khai, áp dụng và nghiên cứu xây dựng các quy trình xử lý công việc đối với các thủ tục hành chính khác.