Thuận Nam ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin hướng đến xây dựng chính quyền điện tử hiện đại

(NTO) Với sự nỗ lực, quyết tâm của tập thể cán bộ, công chức huyện Thuận Nam trong việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), hướng đến xây dựng chính quyền điện tử hiện đại, đến nay đã tạo sự chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành trong hoạt động quản lý nhà nước, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Đồng chí Lê Huyền, Chủ tịch UBND huyện Thuận Nam cho biết: Trong thời gian qua, huyện đã chú trọng đẩy mạnh ứng dụng CNTT để nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Để ứng dụng hiệu quả CNTT, điều kiện tiên quyết là phải quyết tâm thay đổi tư duy, nhận thức, phương thức làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC) trong toàn huyện. Theo đó, năm 2018, UBND huyện đã ban hành 6 văn bản để chỉ đạo việc thực hiện ứng dụng CNTT trên địa bàn huyện. Chỉ đạo định kỳ hàng quý họp Ban Chỉ đạo ứng dụng CNTT huyện và hàng tháng họp giao ban Khối UBND huyện để đánh giá tình hình ứng dụng CNTT. Ngoài ra, giao Phòng Văn hoá và Thông tin huyện, là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ứng dụng CNTT huyện để hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, báo cáo việc thực hiện ứng dụng CNTT ở các cơ quan và địa phương để tháo gỡ khó khăn và chấn chỉnh kịp thời.

Cán bộ Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Thuận Nam quản lý và ứng dụng hiệu quả
phần mềm TDOffice trong thực hiện nhiệm vụ.

Qua khảo sát và đánh giá về ứng dụng CNTT cho thấy toàn huyện đã đạt những kết quả nổi bật đó là, đội ngũ CBCC, VC đã sử dụng thành thạo máy tính, trao đổi công việc, gửi nhận văn bản, tài liệu thông qua hộp thư điện tử của tỉnh; hạ tầng kỹ thuật CNTT được đầu tư tương đối đầy đủ, 100% máy vi tính kết nội mạng LAN, internet tốc độ cao…Huyện chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông nâng cấp 35/305 thủ tục hành chính cấp huyện lên dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và nâng cấp lĩnh vực đăng ký kinh doanh lên mức độ 4, đã tiếp nhận 4.384 hồ sơ (giải quyết trước hạn 3.060 hồ sơ, giải quyết đúng hạn 1.043 hồ sơ). Ngoài ra, UBND huyện đã ứng dụng hiệu quả phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc (TDOffice) nên đã xử lý hơn 11.144 văn bản đến và 5.709 văn bản đi; tích hợp chứng thư số vào hệ chương trình quản lý văn bản và điều hành; ban hành văn bản điện tử có chứng thực chứng thư số. Cập nhật 305 thủ tục hành chính cấp huyện, đưa 210 tin, bài về các lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị gắn với tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên trang thông tin điện tử huyện đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Qua đó góp phần phục vụ đắc lực công tác điều hành ngày càng khoa học, công khai, minh bạch, hạn chế những hành vi nhũng nhiễu trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính; giúp cho các tổ chức và cá nhân đến tra cứu, đăng ký thủ tục hành chính được thuận lợi, dễ dàng… Từ những kết quả nêu trên, huyện Thuận Nam vinh dự được UBND tỉnh đánh giá và xếp loại đơn vị dẫn đầu về ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh trong năm 2018.

Trong thời gian đến, để tiếp tục nâng cao chất lượng ứng dụng CNTT, huyện Thuận Nam xác định một số nhiệm vụ trọng tâm như: Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền địa phương, nhất là người đứng đầu về chủ trương ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước. Kiện toàn Ban Chỉ đạo CNTT của huyện; tiếp tục đầu tư, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật CNTT, sử dụng hiệu quả các phần mềm như: Hệ thống “một cửa” điện tử; TDOffice; phần mềm theo dõi văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh; dịch vụ công mức độ 3, 4; hệ thống thư điện tử công vụ, qua đó đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm hoạt động hiệu quả, công khai, minh bạch trong xử lý hồ sơ. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho CBCC, VC về ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình ứng dụng CNTT trong các cơ quan, đơn vị và UBND các xã trên địa bàn huyện.