Huy động mọi nguồn lực xây dựng xã hội học tập

(NTO) Thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU, ngày 24-8-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2016- 2020, Hội Khuyến học tỉnh đã phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) triển khai đưa Chỉ thị vào thực tiễn cuộc sống, huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng xã hội học tập ngày càng phát triển sâu rộng trong Nhân dân.

Qua đó, tích cực góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII về nâng cao chất lượng giáo dục, nguồn nhâtn lực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 19, cấp ủy và chính quyền các huyện, thành phố, các cơ quan trên địa bàn tỉnh cũng đã xây dựng chương trình hành động “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, đơn vị, cộng đồng đến năm 2020”. Đồng thời tiếp tục quán triệt sâu kỹ trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân hiểu rõ sự cần thiết, tầm quan trọng của việc xây dựng xã hội học tập trong giai đoạn hiện nay, nhằm nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân thực hiện chiến lược phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu, là động lực để phát triển đất nước trong thời kỳ mới. Ủy ban MTTQ Việt Nam từ tỉnh đến cơ sở và các tổ chức thành viên đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với việc vận động đoàn viên, hội viên tham gia các hoạt động xã hội hóa giáo dục, xây dựng mô hình gia đình hiếu học, dòng họ khuyến học, khu dân cư học tập đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Đồng chí Phạm Hồng Cường, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh
trao Giấy khen cho các gia đình, tộc họ hiếu học tiêu biểu năm 2018.

Giai đoạn 2016- 2018, Hội Khuyến học tỉnh phối hợp Sở GD&ĐT tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và phối hợp với các ngành, đoàn thể đẩy mạnh thực hiện hiệu quả phong trào học tập suốt đời theo Quyết định số 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 19. Theo đó, phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng được Nhân dân đồng thuận hưởng ứng thực hiện, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Trong 3 năm qua, toàn tỉnh có 158.860 gia đình đăng ký danh hiệu Gia đình học tập; 599 dòng họ đăng ký danh hiệu Dòng họ học tập; 400 thôn, khu phố đăng ký danh hiệu Cộng đồng học tập; 303 đơn vị đăng ký danh hiệu Đơn vị học tập. Qua kiểm tra việc thực hiện học tập theo tiêu chí do Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam ban hành, UBND các xã, phường công nhận danh hiệu Dòng họ học tập cho 229 dòng họ, đạt 38,2% số dòng họ đăng ký; 225 Cộng đồng học tập, đạt 56,3% số cộng đồng thôn, khu phố; 198 trường học, cơ quan, doanh nghiệp đạt danh hiệu Đơn vị học tập, chiếm 65,3% số đơn vị đăng ký. Trong đó có các gia đình hiếu học xuất sắc tiêu biểu được Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh khen thưởng như gia đình ông Tàin Ná, dân tộc Raglai, ở xã Mỹ Sơn (Ninh Sơn); Nguyễn Thị Liên Hoa, ở thị trấn Khánh Hải (Ninh Hải). Các dòng học hiếu học xuất sắc tiêu biểu như dòng họ Bùi do ông Bùi Sơn Thạch đại diện, ở phường Văn Hải (Tp.Phan Rang- Tháp Chàm); dòng họ Kút HaMu Phok1, ở thị trấn Phước Dân (Ninh Phước). Cộng đồng học tập xuất sắc như thôn Mỹ Phong thuộc xã Thanh Hải (Ninh Hải); thôn Nha Hố 2 thuộc xã Nhơn Sơn (Ninh Sơn). Đơn vị học tập xuất sắc như Hội Khuyến học phường Kinh Dinh (Tp.Phan Rang- Tháp Chàm); Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ninh Phước…

Hội Khuyến học hiện có 106.759 hội viên sinh hoạt tại 69 tổ chức hội cơ sở hoạt động hiệu quả góp phần đắc lực trong việc xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 19. Tính riêng trong năm 2018, Hội Khuyến học các cấp vận động các nguồn lực xã hội trao tặng học bổng, khen thưởng, hỗ trợ cho giáo viên, học sinh với tổng số tiền trên 6,5 tỷ đồng. Trong đó trao 4.588 suất học bổng trị giá gần 1,7 tỷ đồng; hỗ trợ 10.351 học sinh nghèo, trị giá trên 1,95 tỷ đồng; khen thưởng 20.642 học sinh, trị giá trên 1,2 tỷ đồng; khen thưởng, hỗ trợ 1.261 giáo viên trị giá 225 triệu đồng. Trung tâm Học tập cộng đồng các xã, thị trấn mở 303 lớp, với 18.558 lượt học viên tham gia học tập đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, chuyển giao khoa học kỹ thuật áp dụng vào thực tiễn sản xuất, nâng cao chất lượng nông sản hàng hóa, tăng thu nhập cho gia đình học viên…

Đồng chí Phạm Hồng Cường, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh cho biết, trong thời gian tới, Hội Khuyến học tỉnh phối hợp Sở GD&ĐT, các đoàn thể chính trị- xã hội thuộc tổ chức Mặt trận tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 19 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2016- 2020. Phấn đấu đến năm 2020, toàn tỉnh có 50% gia đình đạt danh hiệu Gia đình học tập; 50% dòng họ đạt danh hiệu Dòng họ học tập; 60% thôn, khu phố đạt danh hiệu Cộng đồng học tập; 70% tổ chức, cơ quan, trường học, doanh nghiệp đạt danh hiệu Đơn vị học tập. Đồng thời đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.