Đồng chí Vũ Ngọc Đương Uỷ viên Thường trực Chánh Văn phòng HĐND tỉnh trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Ninh Thuận:

Tiếp tục thực hiện cải tiến, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả kỳ họp

Nhân dịp khai mạc kỳ họp lần thứ 8 HĐND tỉnh khóa X, kỳ họp mang tính chất tổng kết năm 2018 và triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2019, phóng viên Báo Ninh Thuận có cuộc trao đổi với đồng chí Vũ Ngọc Đương, Uỷ viên Thường trực, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh về nội dung, chương trình kỳ họp.

* Phóng viên: Thưa đồng chí, được biết tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh (khóa X) nghe UBND tỉnh báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2018 và kế hoạch năm 2019; kết quả thực hiện các Nghị quyết HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Ngoài các báo cáo trên, đồng chí có thể cho biết thêm trong nội dung chương trình kỳ họp lần này còn thông qua nhiều báo cáo, đề án và nghị quyết quan trọng nào khác?

Đồng chí Vũ Ngọc Đương: Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 là kỳ họp tiếp tục thực hiện cải tiến, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả kỳ họp theo tinh thần Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 30-12-2016 của Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ đảng đối với hoạt động HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; Đề án số 01/ĐA-HĐND ngày 15-12-2016 của Thường trực HĐND tỉnh về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động HĐND các cấp tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2016-2021. Vì vậy, việc phối hợp chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp; hoạt động khảo sát, giám sát, thẩm tra; công tác chủ trì điều hành thảo luận, biểu quyết thông qua nghị quyết; công tác ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ kỳ họp được Thường trực HĐND tỉnh quan tâm chỉ đạo chặt chẽ, đúng quy trình, thủ tục, đúng thẩm quyền, đảm bảo khả thi, phù hợp thực tiễn. Tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận, cho ý kiến các báo cáo, đề án, tờ trình dự thảo nghị quyết; tiến hành thảo luận, chất vấn, giải trình của các thành viên UBND tỉnh về kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 trên địa bàn tỉnh; kết quả thực hiện các Nghị quyết HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Dự kiến kỳ họp sẽ xem xét biểu quyết thông qua 27 nghị quyết trên các lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng chính quyền của tỉnh trong năm 2019 và những năm tiếp theo. Trong đó nổi bật có:

- Phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

- Phê duyệt tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2017.

- Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019.

- Phân bổ ngân sách địa phương năm 2019.

- Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2019.

- Điều chỉnh diện tích, một số chỉ tiêu sử dụng đất tại điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Ninh Thuận.

- Tổng biên chế hành chính năm 2019; giao biên chế hội năm 2018, 2019; tạm giao biên chế sự nghiệp năm 2018, 2019 và phân bổ chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP tại các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019.

- Một số chế độ đặc thù đối với cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.

- Một số quy định hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2019-2022.

- Quy định chính sách hỗ trợ thực hiện thí điểm Chương trình “Sữa học đường” trên địa bàn huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2019-2020.

- Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định chính sách hỗ trợ nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Nghị quyết số 20/2017/NQ-HĐND ngày 17-7-2017 của HĐND tỉnh.

- Bổ sung một số nội dung tại Điều 1 Nghị quyết số 43/2017/NQ-HĐND ngày 11-12-2017 của HĐND tỉnh về quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016-2025.

- Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020.

- Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch các vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

* Phóng viên: Kỳ họp lần này, ngoài tính chất là kỳ họp thường lệ cuối năm, còn có nội dung đánh giá 2 năm (giữa nhiệm kỳ) hoạt động của HĐND tỉnh khóa X nên có ý nghĩa rất quan trọng. Để kỳ họp đang diễn ra thành công, đạt kết quả cao, xin đồng chí cho biết công tác chỉ đạo kỳ họp của Thường trực HĐND tỉnh có điểm mới nào đáng quan tâm?

Đồng chí Vũ Ngọc Đương: Để kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa X thành công, đạt kết quả cao, Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo, điều hòa, phối hợp các Ban HĐND, Văn phòng HĐND tỉnh tập trung thực hiện chuẩn bị nội dung, chương trình và tổ chức kỳ họp như: Phân công khảo sát, giám sát, thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực phụ trách đúng quy định; phối hợp với sở, ngành hoàn chỉnh các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp; báo cáo kết quả hoạt động của các Ban HĐND tỉnh. Đồng thời, Thường trực đã ban hành quyết định triệu tập, giấy mời kỳ họp đúng pháp luật.

Trước khi kỳ họp diễn ra, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc các sở, ngành trong việc hoàn thiện các báo cáo, đề án, tờ trình phục vụ công tác thẩm tra trình tại kỳ họp, chất lượng, hiệu quả, đảm bảo về thời gian, đúng quy trình, thủ tục theo quy định pháp luật. Phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền trả lời theo quy định. Chỉ đạo Văn phòng HĐND tỉnh tích cực, chủ động phối hợp, đôn đốc các sở, ngành chuẩn bị tài liệu kỳ họp; các điều kiện đảm bảo, nhất là ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ kỳ họp trên tinh thần đổi mới, chất lượng, hiệu quả, đúng pháp luật.

Tóm lại, do mọi công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp đảm bảo chặt chẽ, chất lượng, hiệu quả, đúng pháp luật nên kỳ họp thứ 8 đang diễn ra đúng kế hoạch, đúng theo sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí.