Thuận Nam chuyển biến tích cực sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện

(NTO) Thực hiện Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020 trong điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng dưới sự lãnh của Đảng bộ huyện và sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, Thuận Nam đã đạt được nhiều thành tích nổi bật.

Tổng giá trị sản xuất các ngành giai đoạn 2016-2018 khoảng trên 17.738,5 tỷ đồng, đạt 53,4% kế hoạch cả nhiệm kỳ; tổng thu ngân sách trung bình mỗi năm 34,6 tỷ đồng, đạt 101,16 kế hoạch; riêng thu nội địa bình quân mỗi năm đều vượt so với dự toán tỉnh giao. Thu nhập bình quân đầu người tăng đáng kể, đạt 31,7 triệu đồng/người/năm. So sánh 21 chỉ tiêu đề ra theo kế hoạch đến năm 2020, có 5 chỉ tiêu đã đạt và vượt; 9 chỉ tiêu đạt từ 75% đến dưới 100%; 5 chỉ tiêu đạt từ 50% đến dưới 75%; chỉ có 2 chỉ tiêu đạt dưới 50%.

Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm

Đạt được kết quả trên, đó là nhờ Đảng bộ huyện chỉ đạo khai thác có hiệu quả các nhóm ngành trụ cột, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo đột phá khai thác lợi thế để phát triển kinh tế biển và năng lượng tái tạo. Đối với ngành thủy sản, nhất là lĩnh vực khai thác, quy mô và phương tiện tàu thuyền tăng. Hiện toàn huyện có 950 tàu cá, với tổng công suất gần 140.000 CV, các tàu lắp đặt thiết bị hàng hải hiện đại, đủ điều kiện hoạt động ở vùng biển xa, sản lượng đánh bắt do đó tăng, giai đoạn 2016-2018 là 61.400 tấn, đạt 103,8% mục tiêu kế hoạch đến năm 2020, đóng góp đáng kể vào tổng giá trị sản xuất ngành nông, lâm, thủy sản của huyện.

Trung tâm hành chính huyện Thuận Nam. Ảnh: Văn Nỷ

Lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp được chú trọng đầu tư phát triển và từng bước chuyển dịch đúng hướng. Giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng giai đoạn 2016-2018 tăng trưởng bình quân 14,3%/năm. Với định hướng phát triển huyện thành vùng động lực về công nghiệp của tỉnh, thời gian qua UBND huyện phối hợp với sở, ngành chức năng thực hiện quy hoạch các khu công nghiệp, cụm công nghiệp chiến lược, quy mô lớn. Tín hiệu đáng mừng là, từ chỗ tuân thủ phương châm đồng hành với doanh nghiệp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, đến nay Khu công nghiệp Phước Nam đã thu hút được một số doanh nghiệp đăng ký đầu tư lâu dài, với tổng vốn trên 20,95 tỷ đồng. Huyện cũng đã phối hợp triển khai một số dự án lớn về năng lượng sạch đã được UBND tỉnh báo cáo thông qua HĐND tỉnh 32 vị trí điện mặt trời và 2 dự án điện gió. Đến nay, UBND tỉnh đã cấp quyết định chủ trương đầu tư 7 dự án điện mặt trời; trong đó, có dự án lớn nhất khu vực Đông Nam Á như Nhà máy Điện mặt trời Bim 2 tại xã Phước Ninh do Công ty Cổ phần năng lượng tái tạo Bim làm chủ đầu tư, với quy mô 247,5 ha, công suất 250MW, tổng vốn 4.979 tỷ đồng, khởi công vào tháng 8 vừa qua, dự kiến hoàn thành trước tháng 6-2019.

Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt

Tuân thủ quan điểm nhất quán “Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trong tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt”, nửa nhiệm kỳ 2015- 2020, Đảng bộ huyện Thuận Nam quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Các cấp, các ngành có nhiều nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, tạo sự thống nhất trong Đảng và đồng thuận trong nhân dân. Việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ được triển khai nghiêm túc theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Công tác cán bộ có chuyển biến cả về nhận thức và cách làm, việc đánh giá, quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí, sử dụng cán bộ được các cấp ủy đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đúng trình tự, thủ tục, chất lượng đội ngũ cán bộ ngày càng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng được nâng lên. Phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng tiếp tục đổi mới; sâu sát, chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ theo quy chế hoạt động; từng bước hoàn thiện, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ lãnh đạo, phối hợp công tác giữa Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị xã hội.

Đồng chí Nguyễn Văn Thành, Bí thư Huyện ủy, nhìn nhận: Để đạt được kết quả quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, kịp thời cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện để chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện sát, đúng với thực tế. Giai đoạn 2018 - 2020 nhận định chung là tình hình phát triển kinh tế - xã hội huyện sẽ thuận lợi hơn khi có nhiều dự án đầu tư trên địa bàn đưa và khai thác, như: Khu du lịch Mũi Dinh Ecopark, Điện gió Mũi Dinh, Điện gió Bàu Ngứ, Điện mặt trời Nhị Hà, Phước Minh… kỳ vọng sẽ tạo giá trị tăng thêm, tăng thu ngân sách và tạo việc làm cho nhiều lao động, đảm bảo an sinh xã hội. Tuy nhiên, Đảng bộ huyện nhìn nhận những khó khăn, hạn chế vẫn còn nhiều. Từ thực tế đó, để thực hiện đạt và vượt mục tiêu, chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ 2015- 2020, Đảng bộ huyện tiếp tục phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân, sử dụng hiệu quả các nguồn lực xây dựng huyện nhà phát triển toàn diện và bền vững.