Đã có biện pháp gỡ khó trong việc bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn của HTX Cà Ná

(NTO) Theo Thông báo số 2778/TB-VPUB ngày 8-12-2015 của Văn phòng UBND tỉnh về ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh về việc bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn của Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ tổng hợp Cà Ná (HTX Cà Ná) cho Công ty Điện lực Ninh Thuận; đồng thời giao cho Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện. Tuy nhiên, đến nay đã qua 2 năm, việc bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn vẫn chưa được triển khai thực hiện.

HTX Cà Ná là đơn vị kinh doanh bán lẻ điện cho khoảng 3.200 hộ dân thuộc 2 xã Phước Diêm và Cà Ná (Thuận Nam), đáp ứng điều kiện về kinh doanh theo quy định của pháp luật. Trong thời gian qua, tuy HTX Cà Ná đã cố gắng đầu tư cải tạo hệ thống lưới điện nông thôn, nhưng đơn vị không đảm bảo nguồn vốn để đầu tư mở rộng lưới điện thường xuyên, đáp ứng nhu cầu phục vụ khu dân cư, khu đô thị tại xã Cà Ná cũng như đầu tư nâng cao hệ thống hạ tầng kỹ thuật và công nghệ thông tin phù hợp với yêu cầu của thị trường điện lực, tiến tới xoá bỏ điện kế tổng theo kế hoạch của Tập đoàn Điện lực Việt Nam vào năm 2020 đã được Chính phủ phê duyệt.

Ông Phan Hồng Quang, Giám đốc HTX Cà Ná cho biết: Chúng tôi thống nhất bàn giao lưới điện hạ áp cho Công ty Điện lực Ninh Thuận quản lý, kinh doanh và đề nghị thời điểm bàn giao đến cuối năm 2019, để HTX Cà Ná có thời gian tính toán, sắp xếp công việc; người lao động trực tiếp quản lý vận hành lưới điện… Riêng vấn đề khấu hao định giá tài sản, chúng tôi mong muốn Công ty Điện lực Ninh Thuận có phương án hoàn trả vốn để cho HTX Cà Ná chuyển đổi nghề, hỗ trợ cho công nhân.

Công nhân HTX Cà Ná đến sửa chữa
và lắp đặt hệ thống lưới điện để cho người dân xã Phước Diêm.

Còn ông Đỗ Nguyên Hưng, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Ninh Thuận, cho biết: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh, vào thời điểm đó, HTX Cà Ná đề nghị lộ trình bàn giao lưới điện đến hết năm 2017. Thế nhưng, đến thời điểm này, do chưa thống nhất việc định giá hoàn trả vốn cho HTX Cà Ná, nên lộ trình bàn giao cũng như công tác tiếp nhận lưới điện từ HTX Cà Ná vẫn chưa thực hiện. Ông Đỗ Nguyên Hưng, cho biết thêm, theo Quyết định số 854/QĐ-TTg ngày 10-7-2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm (2011-2015) của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Nghị quyết số 646/NQ-HĐTV ngày 27-9-2012 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao phải kết thúc công tác tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn trong năm 2015, nhằm cân đối kế hoạch vốn để tập trung cho công tác cải tạo, nâng cấp, đầu tư lưới điện sau tiếp nhận”.

Trước những vướng mắc này, ngày 17-4-2018, Sở Công Thương đã có cuộc họp giữa các bên liên quan, thống nhất việc bàn giao lưới điện hạ áp của HTX Cà Ná cho Công ty Điện lực Ninh Thuận tiếp nhận và bán điện trực tiếp đến hộ dân. Ngay sau đó, Sở Công Thương đã có báo cáo và đề xuất với UBND tỉnh hướng giải quyết, trong đó đề nghị giao Sở Tài chính phối hợp với Công ty Điện lực Ninh Thuận và HTX Cà Ná xác định giá trị tài sản bàn giao, để Công ty Điện lực hoàn trả vốn cho HTX Cà Ná theo quy định tại Thông tư liên tịch số 32/2013/TTLT-BCT-BTC của Bộ Công Thương-Bộ Tài chính hướng dẫn giao nhận và hoàn trả vốn đầu tư tài sản lưới điện hạ áp nông thôn.

Qua đó cho thấy, hướng giải quyết về việc bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn của HTX Cà Ná đã có, hiện nay các bên liên quan đang chờ UBND tỉnh sớm có kết luận để lộ trình việc bàn giao diễn ra nhanh chóng. Qua tìm hiểu của chúng tôi, tại 2 xã Cà Ná, Phước Diêm, trong thời gian tới sẽ có nhiều dự án đầu tư vào đây, vì vậy việc bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn của HTX Cà Ná cho Công ty Điện lực Ninh Thuận là rất cần thiết để ngành điện có kế hoạch đầu tư nâng cấp hệ thống lưới điện tại địa phương, phục vụ kêu gọi đầu tư phát triển kinh tế của tỉnh tại địa phương; cũng như phù hợp với việc tiến tới xoá bỏ điện kế tổng theo kế hoạch của Tập đoàn Điện lực Việt Nam đến năm 2020 đã được Chính phủ phê duyệt.