Công đoàn Ninh Thuận: Hành động vì lợi ích người lao động, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và phát triển của tỉnh nhà

(NTO) Trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; sự phối hợp tích cực của các cấp chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, cộng đồng các doanh nghiệp và đặc biệt tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu của đoàn viên và người lao động (NLĐ), các cấp công đoàn trong tỉnh đã triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ IX đã đề ra.

Tổ chức công đoàn và đội ngũ công nhân, viên chức lao động (CNVCLĐ) không ngừng phát triển về số lượng, nâng cao về chất lượng, phát huy bản chất cách mạng, sự kiên định, vững vàng về chính trị, tiếp tục là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp CNH, HÐH đất nước, đóng góp trực tiếp và to lớn vào sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh nhà.

Toàn tỉnh hiện có 65.200 CNVCLĐ (khu vực hành chính, sự nghiệp chiếm 32,8%; khu vực doanh nghiệp 67,2%); trong đó có 28.516 đoàn viên sinh hoạt tại 730 CĐCS. Xác định nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, chăm lo đời sống của đoàn viên, NLĐ, các cấp công đoàn tích cực tham gia quản lý, kiểm tra, giám sát và phát huy vai trò phản biện xã hội trong việc thực hiện, xây dựng các chế độ, chính sách, pháp luật có liên quan đến quyền, lợi ích của đoàn viên, NLĐ. Qua các đợt thanh tra, kiểm tra, giám sát đã kịp thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho NLĐ và người sử dụng lao động tại các doanh nghiệp. Nhằm phát huy quyền làm chủ của NLĐ, LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các cấp công đoàn tham mưu, phối hợp với chính quyền tổ chức và nâng cao chất lượng hội nghị CBCCVC, hội nghị NLĐ; đi sâu, đi sát nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng, khó khăn, vướng mắc; thường xuyên tổ chức các cuộc đối thoại trực tiếp giữa chủ doanh nghiệp và NLĐ; chú trọng xây dựng bản thỏa ước lao động tập thể có chất lượng; đặc biệt, hiện LĐLĐ tỉnh đã tổ chức thí điểm việc thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể trong doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn. Với những việc làm thiết thực đã góp phần cụ thể hóa các quy định của pháp luật về chế độ, chính sách theo hướng có lợi, ổn định quan hệ lao động hài hòa, tạo công ăn việc làm, thu nhập ổn định cho NLĐ. Hằng năm, 100% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tổ chức Hội nghị CBCCVC; 100% doanh nghiệp nhà nước và 71% doanh nghiệp ngoài nhà nước có tổ chức công đoàn mở Hội nghị NLĐ. Đã có 1.307 cuộc đối thoại trực tiếp giữa công nhân, lao động với lãnh đạo doanh nghiệp; có 56,1% doanh nghiệp có tổ chức công đoàn xây dựng quy chế đối thoại tại doanh nghiệp. Thời gian qua trên địa bàn tỉnh không xảy ra các cuộc tranh chấp lao động, đình công, ngừng việc tập thể...

Công ty Cổ phần Thực phẩm Cánh Đồng Việt chế biến nha đam
tại Khu công nghiệp Thành Hải (Tp. Phan Rang- Tháp Chàm). Ảnh: Văn Miên

Thực hiện công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên, NLĐ, các cấp công đoàn phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp, người sử dụng lao động tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực chăm lo cho đoàn viên và NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, nhất là trong các dịp lễ, tết, Tháng Công nhân... với tổng số tiền nhiều tỷ đồng. Hiện có 52/146 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn thực hiện bữa ăn ca cho NLĐ; trong đó có 48 doanh nghiệp có mức hỗ trợ tiền ăn ca từ 15.000 đồng/bữa trở lên. Thời gian qua, LĐLĐ tỉnh đã vận động trên 3 tỷ đồng xây dựng Quỹ “Mái ấm công đoàn”; hỗ trợ sửa chữa, xây mới 72 căn nhà, với tổng số tiền 2,2 tỷ đồng, giúp cho đoàn viên công đoàn khó khăn có chỗ ở kiên cố, ổn định...

Nhận thức rõ vai trò, vị trí của mình trong công tác vận động, tập hợp, giáo dục tư tưởng chính trị cho đội ngũ CNVCLĐ, LĐLĐ tỉnh không ngừng đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động đội ngũ CNVCLĐ thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, khắc phục khó khăn, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, tự lực tự cường, góp phần quan trọng hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Điển hình trong các phong trào thi đua phải kể đến phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” trong khu vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, có tác động tích cực đến NLĐ phát huy tính năng động, sáng tạo, tích cực tham gia nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất để nâng cao năng suất lao động. Trong 5 năm qua, có 336 sáng kiến của cán bộ quản lý, công nhân trực tiếp sản xuất được ứng dụng vào sản xuất, góp phần nâng cao chất lượng, giảm giá thành sản phẩm, tăng tính cạnh tranh của doanh nghiệp, cải thiện môi trường làm việc, làm lợi cho doanh nghiệp hàng chục tỷ đồng. Cuộc vận động “Xây dựng người CBCCVC trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”, “Thi đua phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH nông thôn”..., gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... góp phần quan trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương... Trong 5 năm qua, có 283 đề tài, sáng kiến được công nhận cấp tỉnh; trong đó, có 67 đề tài thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước, 20 đề tài về xây dựng Đảng; 16 đề tài về y - dược, 173 đề tài về lĩnh vực giáo dục và 7 đề tài lĩnh vực khác. Hàng năm trung bình có trên 80% lao động nữ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Trong 5 năm qua, đã có 48 đề tài khoa học và 569 sáng kiến kinh nghiệm do nữ CNVCLĐ thực hiện, được ứng dụng thành công trong thực tiễn…

Công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn được quan tâm đẩy mạnh. Thực hiện Chương trình phát triển đoàn viên giai đoạn 2013 – 2018 của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các công đoàn cấp trên cơ sở tổ chức đợt khảo sát để rà soát, đánh giá thực trạng tình hình lao động, doanh nghiệp trên địa bàn; đổi mới cách tiếp cận, hình thức tuyên truyền vận động phát triển đoàn viên gắn với củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của CĐCS. Kết quả, nhiệm kỳ qua, toàn tỉnh thành lập mới 91 CĐCS, kết nạp mới 8.561 đoàn viên. Bộ máy, tổ chức cơ quan LĐLĐ tỉnh cũng được sắp xếp, đổi mới theo hướng tinh gọn, hoạt động có chất lượng, hiệu quả. Đội ngũ cán bộ, nhất là các chức danh chủ chốt công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở không ngừng được củng cố, kiện toàn, ngày càng được chuẩn hóa cơ bản đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Bình quân hàng năm, có 90% CĐCS cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, 60% CĐCS khu vực ngoài nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được xếp loại vững mạnh.

Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh tiếp tục có chuyển biến tích cực. Thông qua các phong trào hoạt động, CĐCS đã giới thiệu 3.481 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng; trong đó có 2.511 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ qua vẫn có một số hạn chế. Vai trò của tổ chức công đoàn tham gia quản lý, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, chăm lo đời sống cho NLĐ nhiều lúc, nhiều nơi chưa đáp ứng yêu cầu. Việc xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến còn thiếu chủ động, không kịp thời phát hiện nhân tố mới, mô hình mới để khen thưởng. Nhiều cán bộ công đoàn còn thiếu tính chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ dẫn đến chất lượng hoạt động công đoàn chưa cao…

Trên cơ sở phân tích, đánh giá và các bài học kinh nghiệm được rút ra, LĐLĐ tỉnh xác định mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2018-2023, đó là: Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức hoạt động theo hướng chất lượng, hiệu quả; lấy công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và NLĐ làm phương châm tổ chức hoạt động công đoàn; phát huy có hiệu quả quyền dân chủ của người lao động đi đôi với thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương và nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm đối với xã hội của người lao động; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp, bảo đảm tổ chức Công đoàn là nơi tập hợp, thu hút đông đảo đoàn viên và người lao động. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, xây dựng tổ chức công đoàn thật sự vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tăng cường xây dựng giai cấp công nhân không ngừng lớn mạnh, thật sự là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Để đạt được mục tiêu đề ra, BCH LĐLĐ tỉnh tích cực đổi mới trong công tác chỉ đạo, tranh thủ sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể quần chúng trong hoạt động công đoàn, nhằm phát huy mạnh mẽ tính tích cực, sáng tạo và trí tuệ của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ để tạo sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi mà Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh đã đề ra.